Съобщения по чл. 32 от ДОПК

ТРАФАЛГАР ЛЕНД ООД - АУЗД
04.12.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1955/04.12.2019 г.           ДО БИЖАЛКУМАР ШАХ УПРАВИТЕЛ НА   “ТРАФАЛГАР ЛЕНД”  ООД         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ШАХ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на...

МП - ОПАЛ ЕООД - АУЗД
04.12.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1954/04.12.2019 г.           ДО КАМЕН   ЛУПАНОВ УПРАВИТЕЛ НА   “МП - ОПАЛ”  ЕООД         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ЛУПАНОВ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

СТОЯН МИТЕВ - АУЗ
29.11.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1912/29.11.2019 г.     ДО СТОЯН    МИТЕВ         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  МИТЕВ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 356/05.06.2019...

ПРИМА ИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД - АУЗД
29.11.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1911/29.11.2019 г.           ДО ВАЛЕРИЙ    ГУСЕЛНИКОВ УПРАВИТЕЛ НА   “ПРИМА ИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ”  ЕООД         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ГУСЕЛНИКОВ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за...

АЛБЕНА ИНВЕСТ УЪРЪЛД ЕООД - АУЗД
27.11.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1857/27.11.2019 г.           ДО ГАВРИЛ    ХРУСАНОВ ЛИКВИДАТОР НА   “АЛБЕНА ИНВЕСТ УЪРЪЛД”  ЕООД – В ЛИКВИДАЦИЯ     УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ХРУСАНОВ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на...

БУЛТРАНСПОРТ ГРУП ЕООД - АУЗД
27.11.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1856/27.11.2019 г.           ДО ЯНКА  МИТЕВА УПРАВИТЕЛ НА   “ БУЛТРАНСПОРТ ГРУП”  ЕООД         УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  МИТЕВА,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg