Уведомления Дирекция ОСССК

Обявление
18.03.2020
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, че има инвестиционно намерение „Промяна предназначение на съществуваща сграда за обществено обслужване в УПИ І-293, кв. 14 по плана на гр. Аксаково, община Аксаково”.   Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост. Целта на инвестиционното предложение е да се промени предназначението на част от сграда „Занималня” и „Център за обществена подкрепа – Аксаково” в „Център за социална рехабилитация и интеграция” и „Център за обществена подкрепа – Аксаково”. При изпълнение на проекта ще...

Обявление
12.03.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Васил Панделиев, Тодорка Сербезова, Атанас Алтъпърмаков,Стоянка Алтъпърмакова, Ангел Алтъпърмаков, Таня Вълчева, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за проектен имот № 100.1699, целия с площ 1174 кв.м., като  се отнема площ  от поземлен имот с идентификатор 100.1657 и  площ от поземлен имот 100.1658 по кадастралния план на селищно образувание „Терасите”, гр.Аксаково, община Аксаково. В имотния регистър на кадастралния план...

Съобщение
27.02.2020
ДО НИКОЛИНА СТОЯНОВА УПРАВИТЕЛ  НА „РЕВАНШ 28“ ЕООД ГР. ВАРНА УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 56         УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  СТОЯНОВА,   Уведомявам Ви, че към дата 30.01.2020 г., във връзка с издадено разрешение № 70/05.12.2018 г. за поставяне на преместваем обект на адрес: „Георги Петлешев“ № 37, гр. Аксаково, по действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, имате следните неплатени задължения: Месечни такси за разполагане на ПО в размер на 339,00 лв. /триста тридесет и девет лева/, за месец декември 2018 г. и месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври и ноември 2019 г.; Неустойка за просрочие на плащането на месечните такси за разполагане в размер на 38,70...

Уведомление
21.02.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ИЛИЕВ,               Уведомявам Ви, че подаденото от Вас заявление вх. № ОС10-20/27.11.2019 г. е разгледано в т. 5 от Протокол № 14/06.12.2019 г. на Общинска експертна комисия, назначена със Заповед № 114/22.02.2019 г. на Кмета на Община Аксаково и е взето следното решение:             „Разрешение за поставяне на РИЕ в имот общинска собственост на адрес: гр. Аксаково, между ОТ 105, ОТ 106, ОТ 122, с площ от 2,00 кв.м, с рекламно-информационно предназначение не може да бъде издадено, тъй като описаният от заявителя рекламно-информационен елемент не отговаря на изискванията за поставяне на РИЕ, съгласно чл. 13, ал. 4, т....

Обявление
18.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1, чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява наследниците на Яни Дянков, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за  УПИ  ХХVІІ - 10, кв.2 по регулационния план на с.Долище, община Аксаково. Производството е по инициатива на Тодор Тодоров и на основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на писмото, можете да правите писмени искания и възражения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК  

Съобщение
03.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ     На основание на чл. 44,  ал. 1,  във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 и  чл. 52, ал. 1, т. 3, подточка „а“ от Закона за водите (ЗВ),  § 133, ал. 11 от Преходните и заключителни  разпоредби (ПЗР) на ЗВ и въз основа на Решение № 44.10 от  Протокол № 044/18.12.2018 г. на Общински съвет Аксаково, във връзка с чл.65 и чл.66 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на заинтересованите лица, че Разрешителните за водоползване на минерални води на територията на община Аксаково на „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД и „АДЕРАЛ“ ООД са преиздадени. Община Аксаково приканва титулярите...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.