Обс - Съобщения

Съобщение за заседание на ПК - 20.09.2018г.
13.09.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     1. На 20.09.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-354/11.09.2018г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2018/ 2019 година.   На 20.09.2018г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
22.08.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ С ПРОТОКОЛ № 039/ 21.08.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО СА ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 039/21.08.2018г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:     Решение № 39.17/ 21.08.2018г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, Общински...

Съобщение за заседание на ПК на 16.08.2018г.
10.08.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 16.08.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                 ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-310/06.08.2018г., относно: Изменение на "Наредбата за разполагане на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламно - информационни елементи". Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-321/08.08.2018г., относно: Безвъзмездно прехвърляне на язовир „Крумово“ на държавата. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-314/07.08.2018г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.”. Докладна записка с...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
20.07.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 038/19.07.2018г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:   Решение № 38.11/ 19.07.2018г. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.1, чл.110, ал.1, т.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет-Аксаково РЕШИ: Разрешава изработване на  проект  за изменение на действащия план на с.Климентово, общ.Аксаково за част от кв.13 и улица м/у ОТ 26-71б – 71а и площад м/у  ОТ 71б-71а-36-36а-37-34а-71б, с цел промяна на...

Съобщение за заседание на ПК на 12.07.2018г.
06.07.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е         На 12.07.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-263/02.07.2018г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Игнатиево и Основно училище „Св. Климент Охридски”- с. Кичево в списъка на средищните училища в Република България. На 12.07.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
22.06.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 036/21.06.2018г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 36.12/ 21.06.2018г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково РЕШИ: Разрешава изработване на  проект  за  подробен  устройствен  план – план  за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 12406.50.15 по КК на с. Въглен, общ. Аксаково, с цел установяване...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg