Обс - Съобщения

Съобщение за заседание на ПК на 21.05.2019г.
15.05.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 21.05.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-172/25.04.2019г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-191/14.05.2019г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление на горските територии - собственост на Община Аксаковo. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-184/05.2019г.,...

Съобщение за заседание на ПК на 18.04.2019г.
11.04.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е         На18.04.2019г. от 11:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-155/10.04.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба за продажба на 1/3 ид.ч., равняваща се на 244,00 кв.м ид.ч. от УПИ ХV-74, кв. 2 по действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, целият с площ 732 кв.м. по заявление на Ганка Великова. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-148/08.04.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна...

Съобщение за заседание на ПК на 21.03.2019г.
15.03.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е        На 21.03.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-92/13.03.2019г., относно: Изменение на бюджета на община Аксаково за 2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-101/14.03.2019г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково за средства от Фонд “Социална закрила“с формуляр за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги, Приложение 2 от Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”. Докладна записка с вх.№...

Съобщение за заседание на ПК на 21.02.2019г.
14.02.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 21.02.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБД-9500-53/12.02.2019г., относно: Отчет за реализираните дейности в Община Аксаково по интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2018г. Писмо с вх.№ ОБС-9500-54/13.02.2019г., относно: Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2019г.” на Община Аксаково. На 21.02.2019г. от 14:30 часа ще се проведе заседание...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
04.02.2019
  ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ С ПРОТОКОЛ № 045/ 31.01.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО СА ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:   Решение № 45.11/ 31.01.2019г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково РЕШИ: Разрешава изработване на  проект  за  подробен  устройствен план – план  за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 32278.89.69 с площ 0.946 дка по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково,...

Съобщение за заседание на ПК на 17.01.2019г.
17.01.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 24.01.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                 ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-12/11.02019г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.“ Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-13/01.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 180 кв.м. ид.ч. от УПИ І - 47, в кв. 10 по действащия план на с. Засмяно, община Аксаково, целият с площ...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg