Обс - Съобщения

Съобщение за заседание на ПК - 19.03.2020
12.03.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 19.03.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-103/06.03.2020г., относно: Разглеждане и приемане на „Програма за намаляване риска от бедствия на община Аксаково“. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-105/10.03.2020г., относно: Отчет за дейността на „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ /МКБППМН/ към Община Аксаково за календарната 2019 година.     На 19.03.2020г. от 14:00 часа ще...

Съобщение
04.03.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 007/27.02.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следните решения:   Решение № 7.22/ 27.02.2020г.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 124б, ал.5, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение по т.3.7 от Протокол № 3 от 05.02.2020г., Общински съвет – Аксаково РЕШИ: Отказва да разреши изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 67489.41.56 по кадастралната...

Съобщение за заседание на ПК -20.02.2020
13.02.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На 20.02.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-57/07.02.2020г., относно: Приемане на нова „Наредба за обществения ред на територията на община Аксаково“. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-43/29.01.2020г., относно: Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-44/29.01.2020г., относно: Създаване на комисия за опазване на обществения ред...

Съобщение
04.02.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 6/30.01.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 6.9/ 30.01.2020г.             На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.59, ал.2, чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет - Аксаково РЕШИ: Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 37099.50.10 по кадастралната карта на с. Кичево, общ. Аксаково...

Съобщение за заседание на ПК - 23.01.2020г.
17.01.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На 23.01.2020г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-12/09.01.2020г., относно: Определяне на представител на Общински съвет - Аксаково в състава на Областния съвет за намаляване риска от бедствия и представители на Общински съвет - Аксаково в състава на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на община Аксаково. Извършване на проверка на декларации по „Закона за противодействие...

Съобщение
06.01.2020
С влязло в сила на сила Решение № 2369/09.12.2019г. на Варненски административен съд по административно дело № 2169/2019г. се отменят: чл. 40, ал. 1 , чл. 50, ал. 1, чл. 51, ал. 1, ал. 2,  ал. 3 и ал. 4 от „Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Аксаково“, приета с Решение № 22.14 от Протокол № 022/ 25.02.2013г. на Общински съвет-Аксаково.   Общински съвет - Аксаково

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.