Обс - Съобщения

Съобщение за заседание на ПК на 12.07.2018г.
06.07.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е         На 12.07.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-263/02.07.2018г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Игнатиево и Основно училище „Св. Климент Охридски”- с. Кичево в списъка на средищните училища в Република България. На 12.07.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
22.06.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 036/21.06.2018г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 36.12/ 21.06.2018г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково РЕШИ: Разрешава изработване на  проект  за  подробен  устройствен  план – план  за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 12406.50.15 по КК на с. Въглен, общ. Аксаково, с цел установяване...

Съобщение за заседание на ПК на 14.06.2018г
14.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ На 14.06.2018г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-247/14.06.2018г., относно: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената областна транспортна схема на област Варна, от квотата на община Аксаково. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........                                                        /СВ. ДОБРЕВА/  

Съобщение за заседание на ПК на 14.06.2018г
07.06.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На 14.06.2018г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-243/06.06.2018г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Аксаково.   На 14.06.2018г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-242/06.06.2018г., относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
25.05.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 035/22.05.2018г. на Общински съвет – Аксаково са приети следноте решения:   Решение № 35.17/ 22.05.2018г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и  ал. 7, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ,  Общински съвет – Аксаково РЕШИ: Допуска изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на „Гробищен парк – село Кичево” в землището на с. Кичево, община Аксаково. Разрешава изработването на проект за подробен...

Съобщение за заседание на ПК на 17.05.2018г
11.05.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   1. На 17.05.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-186/04.2018г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018г.“ Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-192/02.05.2018г., относно: Изменение на Решение № 30.18 взето с Протокол № 030 от 20.12.2017г. на Общински съвет – Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-204/03.05.2018г., относно: Изменение на Решение № 30.18 взето с Протокол №...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg