Обс - Съобщения

Съобщение за заседание на ПК на 21 и 22.11.2019г.
15.11.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е        1. На 21.11.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-389/07.11.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на "АМЦСМП-Аксаково" ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на деветмесечието на 2019г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-394/12.11.2019г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково...

Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
27.09.2019
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 054/24.09.2019г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решение:   Решение № 54.12/ 24.09.2019г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково РЕШИ: Разрешава изработване на  проект  за  подробен  устройствен  план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 11702.50.8 по кадастралната карта на с. Водица, общ. Аксаково, с цел...

Съобщение за заседание на ПК на 12.09.2019г.
05.09.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 12.09.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-352/03.09.2019г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2019/ 2020 година.     На 12.09.2019г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-353/04.09.2019г., относно: Програма за опазване на...

Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
28.08.2019
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 053/22.08.2019г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 53.23/ 22.08.2019г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 2 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от с.з., във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от с.з., Общински съвет – Аксаково  РЕШИ: Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)...

Съобщение за заседание на ПК - 15.08.2019г.
09.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 15.08.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване на конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-320/09.08.2019г., относно: Повторно разглеждане на въпроса за ограничаване скоростта на движение на превозни средства по цялото протежение на главната улица в гр. Аксаково.     На 15.08.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка...

Съобщение
31.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ   С влязло в сила на сила Решение № 1434/10.07.2019г. на Варненски административен съд по административно дело № 1265/2019г. се ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл. 12, ал. 1 в частта относно ,,...и разрешение за прокопаване, издадено от кмета на Община Аксаково или от друго упълномощено лице...", чл. 12, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, чл. 28, ал. 1, чл. 32, ал. 1 в частта относно „...разрешение за прокопаване..." и чл. 32, ал. 3 и ал. 4 и чл. 34, ал. 2. от „Наредба за изграждане, ремонт и поддръжка на елементите на техническата...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg