Обс - Съобщения

Съобщение за заседание на ПК - 23.01.2020г.
17.01.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На 23.01.2020г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-12/09.01.2020г., относно: Определяне на представител на Общински съвет - Аксаково в състава на Областния съвет за намаляване риска от бедствия и представители на Общински съвет - Аксаково в състава на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на община Аксаково. Извършване на проверка на декларации по „Закона за противодействие...

Съобщение
06.01.2020
С влязло в сила на сила Решение № 2369/09.12.2019г. на Варненски административен съд по административно дело № 2169/2019г. се отменят: чл. 40, ал. 1 , чл. 50, ал. 1, чл. 51, ал. 1, ал. 2,  ал. 3 и ал. 4 от „Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Аксаково“, приета с Решение № 22.14 от Протокол № 022/ 25.02.2013г. на Общински съвет-Аксаково.   Общински съвет - Аксаково

Съобщение за заседание на ПК на 31.12.2019г
27.12.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На 31.12.2019г. от 10:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка относно: Одобряване представената план-схема за изграждане на кабелна линия от УПИ ХV-„за поликлиника и трафопост“, кв.25 до УПИ V-1001,512 в кв.88 по плана на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна и инвестиционен проект за обект: „Външно кабелно електрозахранвaне 0,4kV от ТП 15 до нов ШК-4А пред УПИ V-1001,512 в кв.88 по плана на гр.Аксаково“ с териториален обхват: УПИ...

Съобщение за заседание на ПК на 12.12.2019г.
05.12.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 12.12.2019г. от 12:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-441/02.12.2019г., относно: Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-431/28.11.2019г., относно: Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023г.“ Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-436/29.11.2019г., относно: Разпределение на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване и условията за отдаване...

Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
28.11.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 3/26.11.2019г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:   Решение № 3.1/ 26.11.2019г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Аксаково РЕШИ: Разрешава изработване на  проект  за  подробен  устройствен  план – план  за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с проектен идентификатор 67489.127.133...

Съобщение за заседание на ПК на 21 и 22.11.2019г.
15.11.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 21.11.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-389/07.11.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП-Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на деветмесечието на 2019г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-394/12.11.2019г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg