Община Аксаково - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Вътрешни правила Обща информация Открити процедури Пазарни консултации Предварителни обявления Преходни публикации Процедури договаряне без обявление Публични покани
Търсене по: № на досие (напр. №29), име (част от име) на процедура по ЗОП, или по част от съдържанието на публикация

Начало
Заповед - Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: досие
Величка Парушева / 15.03.2019 09:40

Заповед - Решение за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на участък от път VAR 1031 /от кръстовище с републикански път ІІІ-902 до строителна граница на с. Климентово/“

Протоколи и доклад от работата на комисията
Открита процедура: досие
Величка Парушева / 15.03.2019 09:35

Протоколи и доклад от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на участък от път VAR 1031 /от кръстовище с републикански път ІІІ-902 до строителна граница на с. Климентово/“

 

 

Заповед - Решение за определяне на изпълнител - “Изработване на ПУП – ПЗ за изменение на действащия план на гр. Аксаково, в частта му относно УПИ ХІІ – 835, кв. 46 по плана на град Аксаково/“
Открита процедура: досие
Величка Парушева / 14.03.2019 09:20

Заповед  - Решение за определяне на изпълнител - “Изработване на ПУП – ПЗ за изменение на действащия план на гр. Аксаково, в частта му относно УПИ ХІІ – 835, кв. 46 по плана на град Аксаково/“

Протокол и доклад от работата на комисията - “Изработване на ПУП – ПЗ за изменение на действащия план на гр. Аксаково, в частта му относно УПИ ХІІ – 835, кв. 46 по плана на град Аксаково/“
Открита процедура: досие
Величка Парушева / 14.03.2019 09:15

Протокол и доклад от работата на комисията - “Изработване на ПУП – ПЗ за изменение на действащия план на гр. Аксаково, в частта му относно УПИ ХІІ – 835, кв. 46 по плана на град Аксаково/“

 

 

Проколи №№2, 3 и 4 от работата на комисията
Публично състезание: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване строителен надзор на обекти: „Рехабилитация и реконструкция на участъци от пътната мрежа на община Аксаково“ по обособени позиции” досие
Величка Парушева / 13.03.2019 15:30

Проколи №№2, 3 и 4 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване строителен надзор на обекти: „Рехабилитация и реконструкция на участъци от пътната мрежа на община Аксаково“ по       обособени позиции”

 

 

Заповед - Решение за определяне на изпълнители
Публично състезание: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване строителен надзор на обекти: „Рехабилитация и реконструкция на участъци от пътната мрежа на община Аксаково“ по обособени позиции” досие
Величка Парушева / 13.03.2019 15:30

Заповед - Решение за определяне на изпълнители

Обявление за приключил договор
Открита процедура: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Аксаково договор досие
Величка Парушева / 12.03.2019 10:50

Обявление за приключил договор

Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт, реконструкция и естетизиране на достъпна селищна среда в обществените територии в централната част на гр. Игнатиево - етап 1“ договор досие
Величка Парушева / 11.03.2019 11:10

Обявление за възложена поръчка

Договор за изпълнение и приложения към него
Открита процедура: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт, реконструкция и естетизиране на достъпна селищна среда в обществените територии в централната част на гр. Игнатиево - етап 1“ договор досие
Величка Парушева / 11.03.2019 11:05
Заповед - Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: досие
Величка Парушева / 06.03.2019 10:10

Заповед - Решение за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково“

12345678910...>>Намерени са 407 записа