Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
19.11.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП : подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ II-168, кв.28 по плана на с.Крумово, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване на режим, начин и характер на застрояване за безвредна производствена дейност и инвестиционен проект за обект: „Цех за преработка на зелемчуци“             Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.             Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч. ОТ ОБЩИНСКА...

ОБЯВЛЕНИЕ
15.11.2018
Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Анна Янчева, Кремена Ангелова, Тодор Аянов, Таня Вълчева и Николай Георгиев, че във връзка със заявление с вх.№ УТ 70.1-17/09.08.2016 г., подадено от Костадинка Златева, Атанас Златев, Янка Генова, Лазар Генов, Боряна Апостолова, Недю Апостолов и Иванка Апостолова, е издадена заповед №199/17.09.2018 г. на Кмета на община Аксаково, с която се изменя плана на новообразуваните имоти на СО „Янчова поляна“, КР...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.11.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за:        план за застрояване за имот с идентификатор 32490.51.112 по кадастралната карта на с.Изворско, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване на режим, начин и характер на застрояване в имота                             Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.                     Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
02.11.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА     Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП :                                                       план за регулация и застрояване за изменение на действащия в обхвата на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ III-1001 и IV-512, кв.88 план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел обединяване на двата имота и установяване режим, начин и характер на застрояване на новообразуван УПИ V-1001,512 с конкретно отреждане: „за безвредно-производствена и търговско-обслужваща дейност“. за изменението на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот I-„за озеленяване“, кв.104, от който се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: VII-2655...

Изложени приетите с протокол №38 от 24.08.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, проекти за ПНИ: - местност „Кум тепе“, местност „Ментеше“,
30.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.90/30.10.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ са  изложени приетите с протокол №38 от 24.08.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, проекти за ПНИ: - местност „Кум тепе“, землище гр.Аксаково, община Аксаково област Варна, в частта относно имоти №№1571, 1221 и 1223 в изпълнение на влязло в законна сила на 19.08.2008 г., решение №1053/17.07.2008 г., по адм. дело №57/2008 г. на Административен съд Варна. - местност „Ментеше“, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
29.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР ), дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, съобщава на :   1.ТОДОР РУСЕВ 2.ЕЛЕНА ДИМИТРОВА             че е издадена заповед на Кмета на община Аксаково №675/20.09.2018г.  за изменение по чл.51, ал.1, т.1 и т.2 от ЗКИР на кадастралния план на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл. Варна, в обхвата на имот пл.№515, състоящо се в отразяване на...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg