Съобщение
17.09.2019
Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 72 от 13.09.2019 г. е обнародвана заповед  № РД-19-7706-142/13.09.2019 г. на областен управител на област с административен център Варна, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията са одобрени планове на новообразуваните имоти съгласно съдебни решения, а именно:     І. Плана на новообразуваните имоти на местност „Старите лоза“, землище с.Слънчево, община Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти №158 и №529 и регистри към тях.   IІ. Плана на новообразуваните имоти на местност „Вълчан чешма“, в обхват: кадастрални райони 505 и...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
17.09.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:          за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване за имоти с идентификатори 40590.32.152 и 40590.32.151 по КК на с.Куманово, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел промяна на конкретното отреждане на имот 40590.32.152 от автосервиз, складово производствена база и шоурум на автосервиз, складово производствена база, шоурум и атракцион                                                                                                            Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ    

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.09.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                       Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                 план за застрояване за ПИ №510.1409 по ПНИ на с.о.“Янчова поляна“, гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел отреждане на имота за обществено обслужване.                                                                                                                                               Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.09.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                  за  изменение на действащия план на с.Л.Каравелово, общ.Аксаково, в частта му относно УПИ I-зелена площ, кв.62, с цел промяна отреждането от „зелена площ“ в за „жил.строителство“                                                                                                                                              Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.        ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ        

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.09.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:          за изменение на действащия план на с.Климентово, общ.Аксаково, в частта му относно УПИ VI-озеленяване, кв.52, с цел промяна отреждането от „озеленяване“ в за „жил.строителство“.                                                                                                    Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.09.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                  за изменение на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, в частта му относно УПИ XII-835, кв.46, с цел промяна на устройствената зона от „Жм“ в „Жс“                                                                                                                                             Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ      

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg