Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.01.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА             Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен  проект за ПУП:   за изменението на действащия план на с.Ботево, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-64 в кв.24, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти с пл.№№ 64 и 65  и 63 в частта на УПИ V-64 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с пл.№64, при което се образуват четири нови УПИ в кв.24 – X-64 и XI-64 – отредени за жилищно строителство и XII-64...

Обявление
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал.10 от АПК,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Иванка Мрос и Иванка Графчева, че във връзка със заявление с вх.№УТ53.4-5/01.02.2019 г., подадено от Мара Ваицис за изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  „Старите лозя”, землище гр.Игнатиево, община Аксаково, област Варна, в частта за имот № 500.289 е издадена заповед №209/18.11.2019 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.8, т.3 и §4к, ал.13, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.   Заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК в 14-дневен срок от настоящото...

Обявление
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а от АПК ,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Георги Георгиев, че със заявление с вх.№УТ 53.4-23/1/27.11.2019 г., подадено от Стоян Стоянов е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  местност „Старите лозя“, землище гр.Игнатиево, одобрен със заповед № РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областен управител на област Варна, в частта за новообразуван имот №500.48. На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 14 дни могат да правят писмени искания и възражения.            ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА...

Обявление
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал.10 от АПК,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Валерия Димитрова, че във връзка със заявление с вх.№УТ53.4-4/22.01.2019 г., подадено от Веселина Дишева за изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-16-7706-67/04.04.2016 г. на областен управител на област Варна, в частта за имот № 501.1020 е издадена заповед №208/18.11.2019 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.8, т.1 и §4к, ал.13, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.   Заповедта може да бъде обжалвана...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
20.12.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен:                                                              изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имот с идентификатор 44519.42.739 по КК на с.Любен Каравелово, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване начин и характер на застрояване и конкретно отреждане на имота за „общ.обслужване“                                                                                                                       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4. Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Съобщение
19.12.2019
СЪОБЩЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомяваме:   МАРИН МАРИНОВ ХРИСТИНА МАРИНОВА ТОДОР АРХОНДИЕВ   че е образувана административна преписка по повод постъпило заявление с вх. №УТ48-108/01.11.2019г. от Данаил Петров, чрез пълномощник Веселина Иванова, с искане за изменение на кадастралния план на с.Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХI130 в кв.37 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в него жилищна сграда,  вследствие на което имоти пл.№№130 и 301 се заличават и се образуват три имота с нови пл.№№440, 441 и 442 .                   На...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg