Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
19.07.2019
  ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                       план за застрояване за имот с идентификатор 37246.54.5 по КК на с.Климентово, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел отреждане на имота за селскостопански сгради за отглеждане на животни.                                                                                                                                               Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.   ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
19.07.2019
  ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                       за изменението на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-579 в кв.37, от който се обособяват три нови урегулирани поземлени имота: УПИ XXIII-579 и XXIV-579 – отредени за жилищно строителство с предвидено свързано застрояване и УПИ XXV-579 „за частен път“.                                                                                                                                               Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.       ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
19.07.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                              за изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване за имоти с идентификатори 37099.47.178 и 37099.47.179 по КК на с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел промяна линиите на застрояване.                                                                                                                                               Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ        

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
10.07.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:            Заповед  №РД-19-7706-119/02.07.20148г. на  Областен управител на област с  административен център Варна  за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване на проект за ПУП-ПП на линеен обект „Участък от магистрален водопровод „Девня-Варна“ ІІ-ри етап, ПС Чуката – с.Припек“ на територията на община Девня, община Белослав и община Аксаково, област Варна. Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.    ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.07.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        за изменението на действащия регулационен план на с.Яребична, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX-107 в кв.7, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти по КК на с.Яребична с идентификатори 501.38 и 501.40, 501.37, 501.47 и 501.442 в частта на УПИ IX-107 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с пл.№107, при което се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ XXIV-38 и...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.07.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        за изменението на действащия регулационен план на с.Яребична, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-118 в кв.8, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти по КК на с.Яребична с идентификатори 501.72 и 501.74 и 501.61 и 501.71 в частта на УПИ IV-118 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с идентификатор пл. №118, при което се образуват пет нови урегулирани поземлени имота: УПИ...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg