Обява
09.01.2020
ОБЯВА   Във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за: „Промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 67489.41.6 по КК на с. Слънчево, община Аксаково и отреждане на същия за терен за обезвреждане на странични животински продукти“, м-ст „Турските гробища“,с. Слънчево, Община Аксаково Община Аксаково има инвестиционно намерение „Промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 67489.41.6 по КК на с. Слънчево, м-ст „Турските гробища“,  общ. Аксаково, общинска публична собственост, с НТП „пасище, мера“ и отреждане на същия за...

Обява
08.01.2020
ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Генерал Кантаржиево, че има следното инвестиционно намерение: „Основен ремонт, преустройство и промяна на предназначението на част от сграда – кметство в с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна“ Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на основен ремонт на сградата на кметството в с. Г. Кантраджиево, община Аксаково и преустройство на част от помещенията в музей. За целта е необходимо изготвяне на технически инвестиционен проект / ТИП /за подмяна на стара дървена дограма с нова PVC и алуминиева, ...

Съобщение
06.01.2020
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води за напояване на зелени и тревни площи и други цели“ в ПИ 00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29 по кадастралната карта на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.     с Възложител: „ ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД   гр. Варна, община...

Във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
30.12.2019
ОБЯВА   Във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за: „Изграждане на пътен възел (връзка) на автомагистрала „Хемус“- при пресичане с път VAR 2021 (/I-2/ - Игнатиево) “, гр. Игнатиево, Община Аксаково. Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Изграждане на пътен възел (връзка) на автомагистрала „Хемус“- при пресичане с път VAR 2021 (/I-2/ - Игнатиево) “, гр. Игнатиево, Община Аксаково. Община Аксаково има Инвестиционен проект за „Изграждане на пътен възел (връзка) на автомагистрала „Хемус“- при пресичане с път VAR 2021 (/I-2/ - Игнатиево) “, землище гр. Игнатиево,...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
20.12.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски обслужващ комплекс, състоящ се от магазини, офиси и автопаркинг“ в поземлен имот с идентификатор 67489.69.22, с площ 9999 кв.м., с начин на трайно ползване „нива“, м-ст „Ергенлък“, с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.     с Възложител: БОЖИДАР ПЕТРОВ   гр. Шумен   Информацията е достъпна в Отдел „ООС”,...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
25.11.2019
ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Генерал Кантаржиево, че има следното инвестиционно намерение: „Благоустрояване и изграждане на детска площадка в УПИ I-„за обществено ползване“, кв. 35“, землище с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково Община Аксаково има инвестиционно намерение за благоустрояване на УПИ І за читалище, и изграждане на площадка за игра на открито в с.Ботево, община Аксаково. Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на благоустрояване и изграждане на детска площадка в УПИ I-„за обществено ползване“, кв. 35  по плана на с. Генерал Кантаржиево, общ....

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg