Заповед №427 от 27.06.2019 - Настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури за 2019г. на територията на община Аксаково
27.06.2019
Заповед №427 от 27.06.2019 - Настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури за 2019г. на територията на община Аксаково

ДГ "СЛАВЕЙЧЕ" с.Любен Каравелово - Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”
28.05.2019
ДГ"Славейче" с.ЛюбенКаравелово, общ.Аксаково,обл.Варна Адрес:с.Любен Каравелово,общ.Аксаково,обл.Варна тел:0894638660    email:cdg_slaveiche@abv.bg Изх.№29/21.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” На основание чл.4, ал.5, т.6 и чл.13б, чл.13в и чл.Зг от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в ДГ "Славейче", с. Любен Каравелово, общ.Аксаково, обл.Варна за период от три учебни години: 2019/2020 г„ 2020/2021 г„ 2021/2022 г. ОБЯВЯВАМ: Откривам процедура за...

ДГ “ ДЕТЕЛИНА“ с. Изворско, общ. Аксаково - Обявление - за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”
28.05.2019
ДГ “ ДЕТЕЛИНА“ с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна,  ул. “Хан Аспарух“№16    email: vasileva_detelina@abv.bg Адрес с.Изворско, общ.Аксаково, ул“Хан Аспарух“№16 тел.:0886112566                                                                                          Изх.№ 22/21.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” На основание чл.4, ал.5, т.6 и чл.13б, чл.13в и чл.Зг от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в   ДГ “Детелина“ с. Изворско за период от три...

Консултации на гражданите, във връзка с правото на избор на по-благоприятен индивидуален коефицент за изчисляване на размер на пенсии, с начална дата след 31.12.2018г.
03.05.2019
Консултации на гражданите, във връзка с правото на избор на по-благоприятен индивидуален коефицент за изчисляване на размер на пенсии, с начална дата след 31.12.2018г.

Съобщение
25.04.2019
Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия, Ви уведомяваме следното:   От  18.04.2019г. до 29.05.2019г..  по утвърден график ще се проведе третиране на площите на железопътната инфраструктура, с продукт за растителна защита –препарат НАСА 360СЛ, с карантинен срок 30 дни. Предвидената доза е 400-1200мл./дка. Подлежащите на третиране терени са имотите с изградена железопътна инфраструктура, преминаваща през с. Ботево, Община Аксаково; Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита; ПРЗ/ВМП е закупен от дружеството „999-Ив.Асенов“ ЕООД, с. Катуница, обл. Пловдив; За организиране и провеждане на мероприятията отговаря: Венцислав Венков – Началник участък ПЖПС, тел. 0889...

Съветът на децата
18.03.2019
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Във връзка с...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg