Проект - „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“
17.02.2020
„Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-1.082-0001 по процедура BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня-Аксаково“- «Инвестиции в образование и заетост»   Община Аксаково стартира нов проект „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-1.082-0001. Проектът цели устойчиво интегриране на пазара на труда, предоставяне на възможности за образование и заетост на младежите до 29 г. вкл. изложени на риск от социално изключване, поради неангажираност с трудова дейност, образование или обучение на територията на община Аксаково. За постигане на целта в проектното предложение ще се реализират дейности по повишаване квалификацията на целевата група чрез включване в обучения...

Покана за обществено обсъждане
17.12.2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ относно предложения за именуване на улици в с. Въглен, Община Аксаково   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 17 януари 2020г. от 18:00 часа в салона на Читалището ще се проведе обществено обсъждане за именуване на улиците в с. Въглен

Покана за обществено обсъждане
05.12.2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ относно предложения за именуване на улици в с. Любен Каравелово, Община Аксаково   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 6 януари 2020г. от 18:00 часа в салона на Читалище „Просвета“ 1922 ще се проведе обществено обсъждане за именуване на улиците в с. Любен Каравелово

Съобщение за преустановяване на услугата за събиране на строителни отпадъци „от врата на врата” от територията на община Аксаково
07.11.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,       УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА УСЛУГА ЗА СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ „ОТ ВРАТА НА ВРАТА” ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО, СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД.   ЗА ДАТАТА НА СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЗ 2020Г. И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА, ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО.         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО

Детска градина "Добри Чинтулов" Въглен - Заповед №31/21.10.2019г.
30.10.2019
Детска градина "Добри Чинтулов" Въглен - Заповед №31/21.10.2019г.

Съобщение
23.10.2019
Общинска администрация Аксаково, съобщава на всички собственици на имоти в местност  „Кум тепе“, землището на гр.Аксаково, област Варна, че с Решения №53.16 от 22.08.2019г. на Общински съвет  гр.Аксаково е създадено селищно образувание с местно значение с наименование „Кум тепе“, попадащо в КР 501, съответно КККР на землище гр.Аксаково в имоти с идентификатори 00182.32.117 и 00182.60.85. Решението е влязло в сила от дата на обнародването му  в ДВ бр. 72 от 13.09.2019г.  

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.