Съветът на децата
18.03.2019
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Във връзка с...

Общинска служба по Земеделие – Аксаково
23.01.2019
ОБЯВА   Общинска служба по Земеделие – Аксаково, на основание чл.18д, ал.4,5, и 6 във връзка с чл.28, ал.3, т.3 и чл.18б, ал.2 ППЗСПЗЗ съобщава, че в „Държавен вестник” брой 7 от 22.01.2019г. е публикувана обява, във връзка с изработването на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри към тях в цифров и графичен вид, на основание разпоредбите на § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и съвместно уточняване (анкетиране) на границите на имотите, разположени в територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните местности в землището на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна: - Местност „Черноморска панорама”, съставляваща поземлен имот...

Промени в графика на автобусна линия № 121
18.01.2019
Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че фирма „Транстриумф Холдинг“ АД пуска допълнителни курсове на линия № 121, считано от 21.01.2019 г., като молим за Вашето мнение относно необходимостта от промяна на транспортния график. Разписанието е, както следва: Маршрутно разписание на Линия № 121 през делнични дни Аксаково Почивка Час на тръгване Час на тръгване 05:40 05:50 отива до гр. Иг-во 06:30 07:00 06:50 тръгва от гр. Иг-во 08:00 08:00 10:30 08:55 11:30 11:40 12:40 12:25 13:30 13:40 15:20 14:20 16:00 отива до гр. Иг-во 16:20 17:20 16:55 тръгва от гр. Иг-во 18:10 18:30 19:45 19:00   Маршрутно разписание на Линия № 121 събота   Аксаково Почивка Час на тръгване Час на тръгване 06:05 08:00 09:00 11:30 12:25 13:30 14:20 17:10 18:05   Маршрутно разписание на Линия № 121 неделя                    Аксаково Почивка Час на тръгване Час на тръгване 06:05 08:00 09:00     17:10 18:05       За становища и предложения: e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg или на тел. 0894/638 650 – Десислава Стоянова.   отдел „Общинска собственост, стопанство и транспорт“

Съобщение
21.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ПОЛЗВАТЕЛИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО       УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ,   Уведомяваме Ви, че по повод Коледно-новогодишните празници „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксакво и Белослав”, землище с. Въглен, Община Аксаково, ще работи с променено работно време, както следва:   Клетка 1 за приемане на отпадъци с цел обезвреждане чрез депониране, ще работи всеки ден от седмицата / вкл. събота и неделя/, като в изброените по-долу дни ще е с намалено работно време както следва:   - 24.12.2018г. от 08.00ч. до 14.00ч.; - 25.12.2018г. от 10.00ч....

Автобусни карти за месец януари
20.12.2018
 Автобусни карти за месец януари ще се продават в сградата на Народно читалище „Просвета-1905“ – гр. Аксаково, ет. 1 в дните 27, 28 и 29.12.2018 г., както и на 02.01.2019г. между 08, 00 и 17, 00 ч. почивка: от 12:00ч. до 12:30ч. и от 15:00ч. до 15:30ч.  

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
12.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам лицата Донка Бъчварова, Стефка Петрова, Недялко Димитров, Уляна Бъчварова, Анелия Драганова- Куцарова, Денислав Драганов и насл. Марко Енев, че е започнало административно производство по издаване на данъчни оценки по обстоятелствена проверка за пл. № 62, участващ в образуването на УПИ ІІ- 63 и УПИ VІ- 63,  кв. 34, по действащия план на с. Радево, община Аксаково, Област Варна.          Производството е по инициатива на Галина Василева.          Административното производство ще завърши с издаване на исканата данъчна оценка.          Уведомявам Ви, че образуваното производство е административно такова и в него не могат да...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg