ФИЛУСА ЕСТЕЙТС ООД - АУЗД
20.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  2043/20.11.2018 г.           ДО АНДРЕАС ЛЕВЕНТИС УПРАВИТЕЛ НА   “ ФИЛУСА ЕСТЕЙТС”  ООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ЛЕВЕНТИС,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

САМАХАНИ ООД - АУЗД
20.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 2044/20.11.2018 г.             ДО САВВАКИС САВВА УПРАВИТЕЛ НА   “ САМАХАНИ”  ООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  САВВА,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на...

ДЕВОН 2006 ООД - АУЗД
20.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  2045/20.11.2018 г.           ДО ВАЛЕНТИН  ЧЕРНЕВ УПРАВИТЕЛ НА   “ДЕВОН 2006”  ООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ЧЕРНЕВ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на...

САПСОН 2007 ЕООД - АУЗД
20.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  2040/20.11.2018 г.           ДО СИМЕОН КИПРИАНУ УПРАВИТЕЛ НА   “ САПСОН 2007”  ЕООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  КИПРИАНУ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

АНДОРА ЕСТЕЙТС ООД - АУЗД
20.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  2042/20.11.2018 г.           ДО ТЕОДОРА ЕКОНОМИДУ УПРАВИТЕЛ НА   “ АНДОРА ЕСТЕЙТС”  ООД         УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ЕКОНОМИДУ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

АСТРО ЕООД - АУЗД
20.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  2041/20.11.2018 г.           ДО ПАВЛОС НЕОФИТИДЕС УПРАВИТЕЛ НА   “ АСТРО”  ЕООД         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  НЕОФИТИДЕС,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg