Уведомление
04.11.2019
Уведомление На основание чл.65 и чл.66 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за разпределение за общо и индувидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на общината. Съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, ОбС-Аксаково следва да определи имоти публична общинска собственост с НТП – пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално ползване за паша на животни, отглеждани от местни животновъди. Във връзка с горното предоставяме на вниманието на всички жители на община Аксаково проект- предложение относно предоставяне за общо и индивидуално ползване на пасища, мери и...

Писмо за задължения по разрешение за поставяне на преместваем обект
27.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО РАДОЕВА,   Уведомявам Ви, че към дата 23.08.2019 г., във връзка с издадено разрешение № 22/19.06.2018 г. за поставяне на преместваем обект на адрес: с. Доброглед, УПИ „озеленяване“, кв. 12 по действащия план на с. Доброглед, община Аксаково, имате следните неплатени задължения: За преместваем обект в размер на 857,28 лв. /осемстотин петдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/, разпределени както следва: 29,86 лв. /двадесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/ - частичен наем за м. юли 2018 г. и 827,42 лв. /осемстотин двадесет и седем лева и четиридесет и две стотинки/ - месечни вноски за периода...

Писмо за задължения по разрешение за поставяне на преместваем обект
27.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО РАДОЕВА,   Уведомявам Ви, че към дата 23.08.2019 г., във връзка с издадено разрешение  №37/16.07.2018 г. за поставяне на преместваем обект на адрес: с. Доброглед, УПИ „озеленяване“, кв. 12 по действащия план на с. Доброглед, община Аксаково, имате следните неплатени задължения: Месечни такси за разполагане на преместваем обект в размер на 65,81 лв. /шестдесет и пет лева и осемдесет и една стотинки/ за месец март, април и май 2019 г.; Неустойка за просрочие на плащането на месечната такса за разполагане в размер на 19,74 лв. /деветнадесет лева и седемдесет и четири стотинки/, към 06.05.2019 г.;             Общата сума на задълженията Ви е...

Екологична оценка
27.09.2019
Екологична оценка

Екологична оценка
20.09.2019
Екологична оценка

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
15.08.2019
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам наследниците на Деспина Николова Наумова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка и издаване на удостоверение за наличие или липса за съставен акт за общинска собственост за проектен имот с идентификатор 21988.136.607 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долище, община Аксаково.             Производството е по инициатива на Митко Митев. На основание чл.34, ал.3 от АПК в седемдневен срок можете да правите писмени искания и възражения.         ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК     Изготвил: Николина Петрова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg