На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
10.01.2019
  О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Въглен, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение: „ПУП – ПРЗ за изменение на действащия план на с. Въглен, общ. Аксаково в частта му относно УПИ VІ-фурна, кв. 16, с цел делба на имота и обособяване на два нови урегулирани поземлени имота, отредени за „общ. обслужване” и „за инж. инфраструктура – трафопост” и промяна на улична регулация между о.т. 49 и о.т. 50”. Територията в обхвата на разработката е частна общинска собственост. Целта на инвестиционното предложение...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
14.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  уведомявам  „Казан” ЕООД, че е започнало административно производство за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за общинска собственост за УПИ VІІ-85, кв.19 по плана на с. Любен Каравелово, община Аксаково,Област Варна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В разписния лист имота е записан на  „Казан” ЕООД. Производството е по инициатива на Павлина Иванова. На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен срок от публикуването, можете да правите писмени искания и възражения.         ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК         Изготвил: Николинка Костова

Заповед утвърждаване на горскостопански план
12.12.2018
Заповед утвърждаване на горскостопански план

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
12.12.2018
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Денка Илиева, Марин Димов, Марияна Димова, Иванка Николова, Ивелин Йорданов, Станка Йорданова, Васил Станев, Иванка Мирчева, Добринка Станчева, Деян Димов, Марин Димов, Марийка Станева,Николинка Колева,Иван Станев, Димитър Колев, Станка Станева, Николай Колев, Анелия Колева, Иванка Добрева и Дияна Колева че е започнало административно производство за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за общинска собственост за УПИ ІІІ-21, кв.3 по плана на с. Любен Каравелово, община Аксаково,Област Варна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В разписния лист имота е записан на насл. Васил Колев, насл. Ангел Станев и насл. Йордан  Митев. Производството е...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
05.12.2018
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение „ПУП – ПРЗ за изменение на действащия план на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна, в частта му относно УПИ VІІ-зелена площ, кв. 23, с цел промяна на отреждането от „зелена площ” на „за безвредно производство и жилищно строителство” и затваряне на част от улица м/у о.т. 83 до о.т. 96”. Територията в обхвата на разработката е частна общинска собственост. Целта на инвестиционното предложение е да...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
05.12.2018
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Игнатиево, община Аксаково, че има инвестиционно намерение „ПУП – ПРЗ за изменение на действащия план на гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, в частта му относно УПИ VІІ- „здравна служба”, кв. 32, с цел делба на имота и обособяване на два нови УПИ отредени за: УПИ ХV- „за общ. обслужване” и УПИ ХVІ- „за здравна служба, библиотека и общ. обслужване”. Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост. Целта на инвестиционното предложение е да...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg