На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
16.07.2019
  О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегнатата общественост на с. Кичево, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение: „Изработването на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VІ - 93 в кв. 13 по  действащия регулационен план на с. Кичево, община Аксаково (съответстващ на поземлен имот с идентификатор 37099.505.148 по КККР на с. Кичево), целият с площ 560 (петстотин и шестдесет) кв.м., като се обособят три имота – два  за „обществено обслужване“ и един за „комуникационен транспортен достъп“.         Територията в обхвата на разработката е публична общинска...

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
16.07.2019
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам лицата: Цанка Калчева, Марийка Чобанова, Иван Дюлгеров и Калина Минева, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка и издаване на удостоверение за наличие или липса за съставен акт за общинска собственост за ПИ с идентификатор 37099.505.348 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, общ. Аксаково, а по регулационен план на населеното място за УПИ VІІІ-276, кв. 34.             В разписния лист по регулационния план на с. Кичево, общ. Аксаково, УПИ VІІІ-276, кв. 34 е записан на Димитър Божков и...

ОБЯВЛЕНИЕ
15.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс,  Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява, Геновева Стоянова с адрес гр.Варна, ул „Иван Нивянин“ № 2 а, ползвател на ПИ 510.121 /по ПКП/ и Иван  Райков с адрес гр.Варна, ул. „Академик Методи Попов“ № 14, ет.1, ап.1 ползвател на ПИ 510.126 /по ПКП  че е започнала процедура по  въвод във владение на новообразуван имот № 510.1068 по плана на новообразуваните имоти на местност „Янчова поляна,” землище гр.Аксаково, община Аксаково.   На 07.08.2019г. от 09.00 часа ще се  извърши оглед...

ОБЯВЛЕНИЕ
15.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс,  Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява, Йорданка Динова с адрес гр.Варна, ул „Св. Иван Рилски“ № 27, вх.А, ет.4, ап.64, Соня Тончева, с адрес бул. „Владислав Варненчик“,  № 25, ет.3, ап.25, Тоник Тончев, с адрес бул. „Владислав Варненчик“,  № 27, ет.4, ап.64,  ползватели на ПИ 510.533 /по ПКП/ че е започнала процедура по  въвод във владение на новообразуван имот № 510.1207 по плана на новообразуваните имоти на местност „Янчова поляна,” землище гр.Аксаково, община Аксаково.   На 07.08.2019г. от 10.00...

ОБЯВЛЕНИЕ
12.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс,  Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява, Йордан Стефанов ползвател на ПИ 510.2060 /по ПКП/,  че е започнала процедура по  въвод във владение на новообразуван имот № 510.1088 по плана на новообразуваните имоти на местност „Янчова поляна,” землище гр.Аксаково, община Аксаково.   На 07.08.2019г. от 12.30 часа ще се  извърши оглед на новообразуван имот 510.1088  по  ПНИ на местност „Янчова поляна,” землище гр.Аксаково община Аксаково, с цел изготвяне оценка на направените подобрения от бившия ползвател на имота.   На основание чл.34 от...

ОБЯВЛЕНИЕ
12.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс,  Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява, Коста Атанасов Жеков ползвател на ПИ 510.363 /по ПКП/,  че е започнала процедура по  въвод във владение на новообразуван имот № 510.1081 по плана на новообразуваните имоти на местност „Янчова поляна,” землище гр.Аксаково, община Аксаково.   На 07.08.2019г. от 12.00 часа ще се  извърши оглед на новообразуван имот 510.1081  по  ПНИ на местност „Янчова поляна,” землище гр.Аксаково община Аксаково, с цел изготвяне оценка на направените подобрения от бившия ползвател на имота.   На основание чл.34...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg