На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
15.08.2019
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам наследниците на Деспина Николова Наумова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка и издаване на удостоверение за наличие или липса за съставен акт за общинска собственост за проектен имот с идентификатор 21988.136.607 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долище, община Аксаково.             Производството е по инициатива на Митко Митев. На основание чл.34, ал.3 от АПК в седемдневен срок можете да правите писмени искания и възражения.         ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК     Изготвил: Николина Петрова

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
13.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. I от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам управителя на „Ша Енд Ша Инвестмънт" ЕООД и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка и издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост за УПИ XVI-251, кв. 28 по плана на с. Куманово, община Аксаково. В разписния лист на с. Куманово, община Аксаково, УПИ XVI-251, кв. 28 е записан на „Ша Енд Ша Инвестмънт" ЕООД. Производството е по инициатива на Шукри Торгут. На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен срок можете...

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
08.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  уведомявам  Николай Жеков, Стоян Великов, Стоянка Ханзърова, Димитър Ханзъров, Иван Ханзъров, Тодорка Андонова, Желязко Андонов, Димитър Андонов, Нелия Кирова, Георги Киров, Росен Киряков, Росен Киряков,  че е започнало административно производство за заверка на молба - декларацията и издаване на удостоверение за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за  сграда гараж изграден в УПИ VІІІ - 457 кв. 71  по плана на гр. Аксаково, община Аксаково.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 В имотния регистър  на УПИ VІІІ - 457 кв. 71 сте записани за собственици на сградния фонд в имота. Производството е по инициатива на Красимир Жеков...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
08.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  уведомявам  Банчо Банчев, Деспа Калинова, Иванка Костова, Атанаска Радева, Райна Стойкова, Атанас Тодоров, Стоян Тодоров, Станка Иванова, Марин Маринов, Величка Димитрова, Станчо Маринов, Галина Добрева, Свилен Митев, Маргарита Михайлова, Василка Борисова, Марийка Желева, Георги Желев, Недялка Неделчева, Миглена Банчева, Желязко Желев, че е започнало административно производство за заверка на молба - декларацията и издаване на удостоверение за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за  УПИ VІІ - 176 кв. 62  по плана на с. Любен Каравелово, община Аксаково.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 В имотния регистър имот пл. № 175 записан на наследници на Петко...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
31.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  уведомявам  Георги Влаев, Николай Влаев, Ирина Тодорова, Илия Илиев, Тодорка Миркова, Димитър Койчев, като наследници на Георги Илиев,  че е започнало административно производство за заверка на молба - декларацията и издаване на удостоверение за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за  УПИ ІХ 882 кв. 61 по плана на гр. Игнатиево, община Аксаково.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 В имотния регистър УПИ ІХ 882 кв. 61  е записан на  Георги Илиев. Производството е по инициатива на Йорданка Влаева на основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен  можете да правите писмени искания и възражения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ДЕСИСЛАВА ...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
31.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ     На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  уведомявам  Георги Влаев, Николай Влаев, Ирина Тодорова, Илия Илиев, Тодорка Миркова, Димитър Койчев, като наследници на Георги Илиев,  че е започнало административно производство за заверка на молба - декларацията и издаване на удостоверение за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за  УПИ ІХ 882 кв. 61 по плана на гр. Игнатиево, община Аксаково.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 В имотния регистър УПИ ІХ 882 кв. 61  е записан на  Георги Илиев. Производството е по инициатива на Йорданка Влаева на основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен  можете да правите писмени искания и възражения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ДЕСИСЛАВА ...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg