На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
25.03.2019
О Б Я В А               На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегнатата общественост, че има инвестиционно намерение „ПУП – ПЗ за изграждане на „Гробищен парк – село Въглен” в землището на с.Въглен, община Аксаково“. Териториален обхват - обект на планиране е терен в обхват на следните  частни поземлени имоти  с идентификатори № № 12406.23.20 /дванадесет хиляди четиристотин и шест, двадесет и три, двадесет/ – целия с площ 6581 /шест хиляди, петстотин осемдесет и един/ кв.м,  и 12406.23.42 /дванадесет хиляди четиристотин и шест, двадесет и три, четиридесет и две/-целия...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
21.03.2019
О Б Я В А               На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегнатата общественост, че има инвестиционно намерение „ПУП – ПЗ за изграждане на „Гробищен парк – село Кичево” в землището на с.Кичево, община Аксаково“. Териториален обхват - обект на планиране е терен в обхват на  частен поземлен имот  с идентификатор № 37099.17.27 /тридесет и седем хиляди, седемнадесет, двадесет и седем/ – целия с площ 6001 /шест хиляди и един/ кв.м,  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Кичево, общ.Аксаково. Целта на инвестиционното предложение е да се структурира в устройствено...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния
13.03.2019
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Ваньо Иванов  и Милчо Иванов, че е започнало административно производство за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за общинска собственост за УПИ ІХ-961, кв. 32 по плана на гр. Аксаково, община Аксаково.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             В разписния лист имота е записан на наследници Петър Петров и наследници на Цветанка Петрова. Производството е по инициатива на Михаил Иванов  и Петър Иванов. На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да правите писмени искания и възражения.         ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК         Изготвил: Николинка Костова

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
13.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Костадн Петров, Димчо Георгиев, Стоянка Станчева, Василка Йорданова, Тодорка Димитрова, че е започнало административно производство за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за общинска собственост за УПИ УПИ ІХ-100, кв.6 по плана на гр. Аксаково, община Аксаково.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В разписния лист имота е записан на Димчо Георгиев. Производството е по инициатива на Костадин Георгиев. На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да правите писмени искания и възражения.     ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК         Изготвил: Николинка Костова

ДО МАРТИН ОВЧАРОВ
07.03.2019
ДО МАРТИН ОВЧАРОВ ГР. ВАРНА ж.к. „Вл. Варненчик” № 19, вх.5, ет.3, ап.88   С КОПИЕ ДО МАРТИН ОВЧАРОВ С. ДОЛИЩЕ, ОБЩИНА АКСАКОВО     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОВЧАРОВ,     Община Аксаково е собственик на дворно място с площ 595 кв.м., представляващо УПИ VІІІ, кв. 31, по регулационния план на с. Яребична актуван с АОС № 1115 от 23.10.2006г. (поземлен имот с идентификатор 87518.501.148, по КККР на с. Яребична, актуван с АОС № 6110/05.11.2015г.). С Договор № 80/09.06.1989г. е отстъпено право на строеж на Росен Овчаров върху държавна земя, представляваща гореописания общински имот. След извършена проверка на 12.12.2018г. от служители на Дирекция ОСССК при Община Аксаково се установи, че в имота няма построена...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
19.02.2019
  О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение:„Изменение на действащия план на гр. Аксаково, общ. Аксаково в частта му относно  о.т. 132(98), 128(106), 372, 373, 374 и 375 с цел обособяване на нов квартал и урегулиран поземлен имот /УПИ/ с устройствена зона „Жм” и конкретно отреждане на имота за „общ. обслужване”. Територията в обхвата на разработката е частна общинска собственост. Целта на инвестиционното предложение е да се обособи нов квартал и урегулиран поземлен имот /УПИ/ с...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg