Обява
10.01.2020
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Орешак, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение: „ПУП – ПУР в частта на кв. 15 по действащия план на с. Орешак, община Аксаково, област Варна, с цел предвиждане на достъп до УПИ ХІ-321,322, чрез проектиране на улица между о.т. 109 и о.т.110”. Целта на инвестиционното предложение е да се изработи проект за ПУП-ПУР за изменение на действащия план на с. Орешак, община Аксаково в частта му относно кв. 15, като се предвиди достъп до...

Обявление
06.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ            На основание чл.40, ал.4 от ЗОС, Община Аксаково обявява, че е постъпило предложение с вх. № 9400-132/14.02.2019 г. от наследниците на Ненко Иванов Узунов, които предлагат замяна на:             - 108 кв.м ид.ч. от ПИ с идентификатор 37099.501.88, СО „Лозите” по КККР на с. Кичево, целият с площ 583 кв.м, собственост на наследниците на Ненко Иванов Узунов, съгласно Заповед № 109/10.05.2016 г. на кмета на Община Аксаково, на стойност от 2800 лева, определена от лицензиран оценител на имоти.             със             - 108 кв.м ид.ч. от ПИ с идентификатор 37099.501.685, СО „Лозите” по КККР на с. Кичево, целият с площ 2003 кв.м,...

Обявление
29.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява  заинтересованите лица, че са издадени Заповеди №№ 136/11.09.2019г.; 138/11.09.2019г.;149/30.09.2019г.; 150/30.09.2019г.; 151/30.09.2019г.; 152/30.09.2019г.; 153/30.09.2019г.; 154/30.09.2019г.; 155/30.09.2019г.; 156/30.09.2019г.; 157/30.09.2019г.; 158/30.09.2019г.; 161/02.10.2019г.;   162/02.10.2019г.; 171/09.10.2019г.; 172/09.10.2019г.; 218/25.11.2019г. за изготвени оценки на подобрения извършени в поземлени имоти относно въвод във владение на новообразувани имоти №№ 510.1175; 510.1293; 510.1159; 510.1275; 510.1334; 510.1069; 510.1342; 510.1207; 510.423; 510.1068; 510.1136; 510.1081; 510.1088, 510.1193 по ПНИ на СО „Янчова поляна”, землище гр. Аксаково, община Аксаково и новобразуван имот 510.1380 по ПНИ на местност „Доброгледски лозя”, землище с. Доброглед, община Аксаково. Заинтересованите граждани могат да правят писмени...

Обявление
27.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Във връзка с разпоредбите на чл. 26, във връзка с чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция ОСССК при Община Аксаково,  уведомява Василка Нанчева, Катерина Колева, Златко Киряков, Красимир Киряков, Добри Гейчелиев, Мария Димитрова, Десислава Добрева, Дочка Димитрова, Катя Петрова, Илия Киряков, Кателия Илиев, Илия Илиев и Тинка Христова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка и издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост за имот пл. № 254, вкл. в УПИ ХLІ-общ., кв. 20 по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, общ....

Обявление
26.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26, във връзка с чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява  Бисер Иванов, Себат Мехмедова, Емине Мехмедали, Ширин Ибрямова,  Емине Мустафова, Ахмед Ахмед, Севин Юсуфова, Синан Хюсеинов, Сунай Хюсеинов, Зия Ахмедов и  Хюсеин Ибрямов, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за Поземлен имот с идентификатор 30363.20.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Засмяно, община Аксаково. В кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Засмяно имота...

Обявление
26.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26, във връзка с чл. 18 а, от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява  Иванка Джоргова, Цветанка Стоянова и Илия Лазаров, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за за УПИ - VІІІ 255, кв. 49 по регулационния план на с. Ботево, община Аксаково. В имотния регистр на с. Ботево имот № 254 е записан на Колю Стоянов и Илия Лазаров. Производството е по инициатива на Валентина Тодорова и на основание...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg