Съобщение за заседание на ПК на 12.09.2019г.
05.09.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 12.09.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-352/03.09.2019г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2019/ 2020 година.     На 12.09.2019г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-353/04.09.2019г., относно: Програма за опазване...

Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
28.08.2019
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 053/22.08.2019г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 53.23/ 22.08.2019г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 2 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от с.з., във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от с.з., Общински съвет – Аксаково  РЕШИ: Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)...

Съобщение за заседание на ПК - 15.08.2019г.
09.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 15.08.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване на конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-320/09.08.2019г., относно: Повторно разглеждане на въпроса за ограничаване скоростта на движение на превозни средства по цялото протежение на главната улица в гр. Аксаково.     На 15.08.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка...

Съобщение
31.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ   С влязло в сила на сила Решение № 1434/10.07.2019г. на Варненски административен съд по административно дело № 1265/2019г. се ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл. 12, ал. 1 в частта относно ,,...и разрешение за прокопаване, издадено от кмета на Община Аксаково или от друго упълномощено лице...", чл. 12, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, чл. 28, ал. 1, чл. 32, ал. 1 в частта относно „...разрешение за прокопаване..." и чл. 32, ал. 3 и ал. 4 и чл. 34, ал. 2. от „Наредба за изграждане, ремонт и поддръжка на елементите на техническата...

Съобщение за заседание на ПК - 18.07.2019г.
11.07.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 18.07.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-272/11.07.2019г., относно: Кандидатстване за финансиране по Мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 - мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР.   На 18.07.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на...

Общински съвет – Аксакво открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Варна за мандат 2020- 2024
11.07.2019
Документът е публикуван на 11.07.2019 г. Общински съвет - Аксаково, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. З от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Писмо с вх. № ОБС-9500- 270 от 08.07.2019 г. на Окръжен съд - Варна, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Варна за мандат 2020 - 2024 г.. Броят на съдебните заседатели е 10 броя, определен от Общото събрание на Окръжен съд - Варна, проведено на 01.07.2019 г. Изисквания към кандидатите За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg