Съобщение за заседание на ПК на 17.01.2019г.
17.01.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 24.01.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                 ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-12/11.02019г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.“ Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-13/01.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 180 кв.м. ид.ч. от УПИ І - 47, в кв. 10 по действащия план на с. Засмяно, община Аксаково, целият с площ...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
19.12.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 041/25.10.2018г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 41.13/ 25.10.2018г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от с.з., чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково РЕШИ: Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за ПИ с идентификатор 67489.20.318/шестдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет...

Съобщение за заседание на ПК на 11.12.2018г.
05.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 11.12.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                   ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх. № ОБС-9500-470/03.12.2018г., относно: Разпределение на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване и условията за отдаване под наем. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-471/03.12.2018г., относно: Приемане на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година“. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-431/20.11.2018г., относно: Предоставяне на минералните...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
23.11.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 043/22.11.2018г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:   Решение № 43.12/ 22.11.2018г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково РЕШИ: 1.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 20 кV от КТП 20 в имот с идентификатор...

Съобщение за заседание на ПК - 15.11.2018г.
08.11.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 15.11.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх. № ОБС-9500-417/07.11.2018г., относно: Получените командировъчни пари за третото тримесечие на 2018 г. на Кмета на Община Аксаково. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-418/07.11.2018г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.09.2018г.   На 15.11.2018г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство...

Съобщение за заседание на ПК -05.11.2018г.
31.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 05.11.2018г. от 13:30 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения”  в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД: Извършване на проверка на декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и изготвяне на доклад от извършената проверка във връзка с §5 от ПЗР на наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, обн. дв 81/2.10.2018г./ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО:...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg