Местност „Над асфалта”
Местност „Над асфалта” - №103.1612
09.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ
 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Над асфалта”, КР 103, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Костадин Янев Горанов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за изготвяне на експертни оценки на трайните насаждения и подобрения във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-30/26.10.2016 г. подадено от Иванка Братинова Димитрова, чрез пълномощник, относно новообразуван имот  №103.1612 представляващ - част от имот №103.116 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето”записан на Марин Добрев Иванов, по ПНИ на „Над асфалта” и „Калето”, КР 103 и КР 102, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-13-7706-375/07.10.2013 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповеди по реда на §4з  и §4в от ПЗР на ЗСПЗЗ за създадените трайни насаждения и други подобрения в горецитирания имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

      

  

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg