Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
14.02.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

          

            Заповед  №ЗД-1/29.01.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ХІІ-324 в кв.51 по действащия регулационен план на с.Кичево, общ.Аксаково с цел поставяне на вътрешно-дворищните регулационни линии в съответствие с границите на имота по кадастрална карта и установяване режим, начин, характер и параметри на застрояване с конкретно отреждане на имота за „жил. строителство“.


            Заповед  №ЗД-2/04.02.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ  за УПИ ХХХІ-144 в кв.9 по плана на гр.Аксаково, общ.Аксаково, с цел  поставяне на вътрешно–дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите имотни граници и конкретно отреждане на новообразуващия се имот за „жил. строителство“.


            Заповед  №ЗД-3/04.02.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изменение на действащ ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-350 в кв.48 по плана на с.Орешак, общ. Аксаково, с цел промяна на линиите на застрояване.   


            Заповед  №ЗД-4/04.02.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за изменение на действащ ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32278.28.7 по КК на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, с цел промяна в отреждането на имота от „цех за преработка на риба“ в „за складова дейност“.Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.