Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК -20.02.2020
13.02.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

 

 1. На 20.02.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-57/07.02.2020г., относно: Приемане на нова „Наредба за обществения ред на територията на община Аксаково“.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-43/29.01.2020г., относно: Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Аксаково.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-44/29.01.2020г., относно: Създаване на комисия за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на община Аксаково.

 

 

 1. На 20.02.2020г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-74/12.02.2020г., относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2019г. и План за младежта на Община Аксаково за 2020 година.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-64/11.02.2020г., относно: Определяне на преимуществен ползвател на училищен автобус.

 

 

 1. На 20.02.2020г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество ” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Доклад с вх.№ ОБС-9500-389-/1/10.02.2020г., относно: Годишен доклад и въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД.

 

 

 1. На 20.02.2020г. от 15:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-51/11.02.2020г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.”.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-52/11.02.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор № 21988.100.618 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долище, община Аксаково, област Варна, целият с площ 513 кв.м.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-56/07.02.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на имот с идентификатор 21988.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Долище, Община Аксаково, целият с площ 465 кв.м.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-58/10.02.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот VII-общ., в кв.37/, по действащия план на с. Въглен, община Аксаково, област Варна, целият с площ 825 кв.м.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-59/10.02.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 54145.25.506 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осеново, община Аксаково, целият с площ 442 кв.м.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-66/11.02.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на 213 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 37099.504.1040, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, целият с площ 732 кв.м.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-71/11.02.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на 595 кв.м. ид.ч. от урегулиран поземлен имот І-223, кв. 34, по плана на с. Слънчево, община Аксаково, целият с площ 1290 кв.м.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-72/12.02.2020г., относно: Разпореждане с вещи - частна общинска собственост, чрез бракуване, представляващи моторни превозни средства.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-80/13.02.2020г., относно: Съгласие за изработване на проект за изменение на действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-70/11.02.2020г., относно: Отдаване под наем на новообразуван имот 103.1611, по плана на новообразуваните имоти на местност „Над асфалта”, гр. Аксаково, община Аксаково, целият с площ 1159 кв.м.
 11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-67/11.02.2020г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 67489.41.56 по КККР на с.Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна по заявление Мариана Георгиева Георгиева, подадено чрез пълномощник Недка Маринова.
 12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-68/11.02.2020г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 67489.41.57 по КККР на с.Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна по заявление Мариана Георгиева Георгиева, подадено чрез пълномощник Недка Маринова.
 13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-69/11.02.2020г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 54145.219.70 по КККР на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна по заявление Антония Стоянова Христова, подадено чрез пълномощник Недка Маринова.
 14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-54/11.02.2020г., относно: Одобряване на план–схема към действащия регулационен план на гр. Аксаково за обект: „Сградно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуващ ШК–5 пред УПИ XXV–2672, кв.102, до ново ЕТ пред УПИ XXVII–2672, кв.102", с териториален обхват: улица между О.Т. 180 – 181.
 15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-55/11.02.2020г., относно: Одобряване подробен устройствен план–парцеларен план за обект: „Пътна връзка за ПИ с идентификатор 32278.30.61 по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна “.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.