Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
13.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ
 

 

 

           Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Георги Бакалов, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-122/05.12.2019 г., подадено от Църковно настоятелство при църква „Св.Св.Константин и Елена“ с.Климентово, чрез пълномощник адв.Анелия Попова, с искане за изменение на кадастралния план на с.Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на кадастралните граници на новообразуван имот (съгласно документ за собственост), който е включен в образуването на УПИ V125 в кв.15 по регулационния план на населеното място, вследствие на което имоти пл.№№124, 125 и 126 се заличават и се образуват три имота с нови пл.№№441, 442 и 443.

 

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

 

 

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ

 

 

 

       

Изготвил:

В.Лалева

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.