Уведомления Дирекция УТ
Обявление
10.02.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство за издаване на скица за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV-598, кв.26 находящ се в гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се: Дена Георгиева и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство по издаване на скица, която да послужи за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ XV-598, кв.26  по кадастралния и регулационен план на гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №358/20.12.2001г. на Кмета на община Аксаково.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

           

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Г.Жекова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.