Обс - Съобщения
Съобщение
04.02.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО
 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 6/30.01.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

 

  • Решение № 6.9/ 30.01.2020г.

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.59, ал.2, чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.12, ал.3 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет - Аксаково

  • РЕШИ:
  1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 37099.50.10 по кадастралната карта на с. Кичево, общ. Аксаково с цел застрояване на имота без промяна на неговото предназначение, с конкретно отреждане за селскостопански сгради за съхранение на продукция, инвентар и прилежащи битови помещения.

 

  1. Одобрява представеното от Теодора Здравкова Петрова в качеството и на пълномощник на Кирилка Веселинова Гроздева-Михайлова, Пепа Веселинова Гроздева-Михова, Добринка Михайлова Узунова, Найден Георгиев Узунов и Мирослав Георгиев Узунов, всички като наследници на Ненко Иванов Узунов, задание по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 37099.50.10 по кадастралната карта на с. Кичево, общ. Аксаково, с цел застрояване на имота без промяна на неговото предназначение.

 

 ПУП-ПЗ да се изработи и да се внесе в община Аксаково в обем и съдържание съгласно Наредба  №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове в срок до една година от датата на вземане на настоящото решение. Същият да е придружен с планове-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация, за комуникационно-транспортната мрежа и др. съгласно изискванията на чл.108, ал.2  от ЗУТ.

 

Да се представят становища на основание чл.128, ал.6 от ЗУТ за съгласуване на проекта за подробен устройствен план от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи по реда на чл.127, ал.2 от с.з., включително и становище на РИОСВ, Здравно заключение съгласно чл.18, ал.1 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

 

 

  • Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

                             

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.