Уведомления Дирекция ОСССК
Съобщение
03.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На основание на чл. 44,  ал. 1,  във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 и  чл. 52, ал. 1, т. 3, подточка „а“ от Закона за водите (ЗВ),  § 133, ал. 11 от Преходните и заключителни  разпоредби (ПЗР) на ЗВ и въз основа на Решение № 44.10 от  Протокол № 044/18.12.2018 г. на Общински съвет Аксаково, във връзка с чл.65 и чл.66 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на заинтересованите лица, че Разрешителните за водоползване на минерални води на територията на община Аксаково на „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД и „АДЕРАЛ“ ООД са преиздадени.

Община Аксаково приканва титулярите на разрешителните да получат своите разрешителни в сградата на Община Аксаково, Дирекция ОСССК, ет. 7, стая 6, като в 14-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Аксаково, съответните разрешителни могат да бъдат обжалвани.

             

 

 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

 

 

Изготвил: 

Инж.Елена ТопузоваТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.