Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
28.01.2020
СЪОБЩЕНИЕ
 

 

           На основание чл.61 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, уведомяваме Юрий Атанасов, че е издадена Заповед №13/13.01.2020 г. на Кмета на община Аксаково за изменение на кадастралния план на с.Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ХVІ44,45 в кв.4 като кадастрални граници и нанасяне на построената в имота жилищна сграда, вследствие на което имоти пл.№№44 и 45 се заличават и се образуват два имота с нови пл.№№547 и 548.

 

           Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от заинтересованите лица по реда на АПК пред административния съд по местонахождението на имота.

            Заповедта за одобряване на изменението на кадастралния план влиза в сила след изтичане на срока за обжалването ѝ по отношение на имотите, за които няма подадени жалби.

           

    

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията“

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.