Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
22.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
 

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Бисер Иванов, Себат Мехмедова, Емине Мехмедали,Ширин Ибрямова, Емине Мустафова, Ахмед Ахмед, Севин Юсуфова, Синан Хюсеинов, Зия Ахмедов, Хюсеин Ибрямов, Февзи Балканлъ, Рифат Юсуфов Хюсеинов, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за Поземлен имот с идентификатор 30363.20.60 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. засмяно, община Аксаково.

В кадастралната карта на кадастралните регистри на с. Засмяно имота е записан на Февжет Мехмедов

Производството е по инициатива на Милят Мехмедова и Севгин Ибрямов и на основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на писмото, можете да правите писмени искания и възражения.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.