Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
06.11.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:

                                                     


за изменение на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно УПИ XXX “за площад и озеленяване“ в кв.22 с цел обособяване на два нови УПИ XXXV “за обществено обслужване“ и XXXIV „за площад и обществено обслужване с предвиждане за достъп до УПИ IX „за търговски център, трафопост и фурна“ чрез проектиране на улица-тупик между о.т.102(1134) и о.т.103(134) и обособяване на транспортен достъп до УПИ XXI-947 и УПИ VII “за читалище“ чрез удължаване на съществуващата улица след о.т.82 с проектна о.т.82а и обособяване на обръщач.                                                                                                                                     

      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg