Уведомления Дирекция ОСССК
Уведомление
04.11.2019
Уведомление

На основание чл.65 и чл.66 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за разпределение за общо и индувидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на общината.

Съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, ОбС-Аксаково следва да определи имоти публична общинска собственост с НТП – пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално ползване за паша на животни, отглеждани от местни животновъди.

Във връзка с горното предоставяме на вниманието на всички жители на община Аксаково проект- предложение относно предоставяне за общо и индивидуално ползване на пасища, мери и ливади  за стопанската 2020-2021 година по  землища, поставен в едно с настоящето уведомление  на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Аксаково.

            На основание чл. 69, ал.1 и ал.2 от АПК Община Аксаково уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Аксаково, могат да правят писмени предложения и възражения.

             

 

 

/п/

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

 

 

Изготвил: /п/

Инж.Елена Топузова

 

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg