Съобщения
Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОДЗ-Варна за землищата на селата Долище, Климентово, Любен Каравелово, Новаково и землището на гр.Игнатиево, както и карти на масивите за ползване на земеделските земи
07.10.2019
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg