Съобщения
Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОДЗ-Варна за землищата на селата Ботево и Водица, както и карти на масивите за ползване на земеделските земи
27.09.2019
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg