Обс - Съобщения
Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
28.08.2019

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 053/22.08.2019г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

 

  • Решение № 53.23/ 22.08.2019г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 2 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от с.з., във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от с.з., Общински съвет – Аксаково 

РЕШИ:

  1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 21587.9.71 по кадастралната карта на с. Доброглед с цел застрояване на имота без промяна на неговото предназначение. Конкретното предвиждане е за изграждане на „Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника и помещения за обитаване“.
  2. Одобрява представеното от Радослав Рашков задание по чл. 125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 21587.9.71 по кадастралната карта на с. Доброглед, общ. Аксаково, с цел застрояване на имота без промяна на неговото предназначение.

 

  • Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.