Новини
Строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково
28.08.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е
за съобщаване съдържанието на
общ административен акт

 

                                     

           На основание чл. 72, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  Общинска администрация - Аксаково уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № 515/06.08.2019г. на Кмета на община Аксаково е наложена строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково, в обхвата на действащия ЗРП, одобрен със Заповед №358/20.12.2001г. на Кмета на община Аксаково, за срок от 2 години, считано от датата на влизане в сила на заповедта. Строителната забрана спира прилагането на влезлия в сила подробен устройствен план (ПУП) за частите на територията, за които се отнася, с изключение на :

  • ПУП в частта имоти, за които към датата на датата на влизане в сила на настоящата заповед са налице издадени разрешения за строеж за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения,инвестиционни проекти предвиждащи изграждането на техническа и/или инженерна инфраструктура, както и за строителството на еднофамилни жилищни сгради и необходимото за тяхното функциониране допълващо застрояване;
  • ПУП за прилагане на допуснатите със Заповед и/или Решение на Общински съвет Аксаково проекти за изменение на действащия план;
  • ПУП в частта за имоти, в които се предвижда извършването на строителство без необходимост от издаване на разрешение за строеж по смисъла на чл.151, ал.1 от ЗУТ;
  • ПУП в частта за имоти, за които към датата на датата на влизане в сила на настоящата заповед са налице започнати производства по издаване на разрешения за строеж. За „започнато производство по издаване на разрешения за строеж“ по смисъла на тази заповед се счита денят на подаването на заявление за издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на Община Аксаково. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван и/или одобрен от Главния архитект на Община Аксаково инвестиционен проект.

 

            Пълният текст на издадения общ административен акт е публикуван на официалната интернет - страница на община Аксаково - http://www.aksakovo.net/ и  е обнародван в „Държавен вестник“ бр.68 от 27.08.2019г.

 

            Заинтересованите лица могат да се запознаят с административен акт и преписката по издаването му всеки вторник от 9,00ч. до 17,00 часа в сградата на община Аксаково, ул. „Г. Петлешев” № 58 Б, ет.4, стая 7.

 

            На основание чл.198, ал.5 от ЗУТ,  административният акт подлежи на обжалване по реда и условията на чл.215 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването му, чрез Кмета на община Аксаково пред Административен съд-Варна.


 

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.