Обс - Съобщения
Общински съвет – Аксакво открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Варна за мандат 2020- 2024
11.07.2019

Документът е публикуван на 11.07.2019 г.

Общински съвет - Аксаково, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. З от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Писмо с вх. № ОБС-9500- 270 от 08.07.2019 г. на Окръжен съд - Варна, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Варна за мандат 2020 - 2024 г..

Броят на съдебните заседатели е 10 броя, определен от Общото събрание на Окръжен съд - Варна, проведено на 01.07.2019 г.

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • Възраст от 21 до 68 години;
 • Има настоящ адрес в Община Аксаково;
 • Има завършено най-малко средно образование;
 • Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Не страда от психически заболявания;
 • Не е съдебен заседател в друг съд;
 • Не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Необходими документи за кандидатстване

 

 • Заявление за кандидатстване /Приложение № 1/;
 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Аксаково да се обръща за препоръки;
 • Мотивационно писмо;
 • Писмено съгласие /Приложение № 3/;
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ /Приложение № 2/;
 • Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Място и срок за подаване на документите

В срок до 17.00 часа на 05.08.2019 г. включително, кандидатите за съдебни заседатели към  Районен съд – Варна, подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет - Аксаково, стая 3, етаж 3, в сградата на Община Аксаково,                         ул. „Георги Петлешев“ № 58, гр. Аксаково.

 

Приложения

 

 

  СВЕТЛАНА ДОБРЕВА

 

/ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО /

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg