Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
14.08.2019

Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:

 

  1. ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА
  2. СТЕЛИЯН СТОЯНОВ

 

че по повод заявление с вх.№УТ48-56/26.06.2019г., подадено от Стоянка Радева и Иван Радев, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Изворско, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) IІ179 в кв.20 като кадастрални граници, както и отразяване на построените в него сгради, вследствие на което имот пл.№179 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№265 и 266.

 

            Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3 в 7-дневен срок от настоящото съобщение.

           

                  

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.