Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
08.08.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  уведомявам  Николай Жеков, Стоян Великов, Стоянка Ханзърова, Димитър Ханзъров, Иван Ханзъров, Тодорка Андонова, Желязко Андонов, Димитър Андонов, Нелия Кирова, Георги Киров, Росен Киряков, Росен Киряков,  че е започнало административно производство за заверка на молба - декларацията и издаване на удостоверение за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за  сграда гараж изграден в УПИ VІІІ - 457 кв. 71  по плана на гр. Аксаково, община Аксаково.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В имотния регистър  на УПИ VІІІ - 457 кв. 71 сте записани за собственици на сградния фонд в имота.

Производството е по инициатива на Красимир Жеков на основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен  можете да правите писмени искания и възражения


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

 

 

 

Изготвил:

Николинка Костова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg