Съобщения
Oбява за изготвените предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година
02.08.2019
ОБЯВА
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.АКСАКОВО,

На основание чл. 72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) уведомява всички заинтересувани собственици и ползватели на земеделски земи, че за землищата на гр.Аксаково, с.Ботево, с.Водица, с.Въглен, с.Генерал Кантарджиево, с.Доброглед, с.Долище, с.Засмяно, с.Зорница, гр.Игнатиево, с.Изворско, с.Кичево, с.Климентово, с.Крумово, с.Куманово, с.Любен Каравелово, с.Новаково, с.Орешак, с.Осеново, с.Припек, с.Радево, с.Слънчево и с.Яребична, всички на територията на Община Аксаково, са изготвени предварителните регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г.

Регистрите съдържат данни за:

  • номерата на имотите по кадастрална карта, площта, категорията, начина на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумение;
  • имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.

Предварителните регистри се намират в Общинска служба по земеделие гр.Аксаково на адрес: гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна, ул.Теорги Петлешев" 58А, етаж 2, стая 1.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2019г. при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по

земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.

 

Началник ОСЗ - Аксаково

инж.Тотка Чомакова-Пенева

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg