Съобщения екология
Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
01.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: Рекултивация на Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207, в землището на с. Въглен, Община Аксаково”

 

с Възложител: ОБЩИНА АКСАКОВО,

 

гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна

 

Информацията е достъпна в Отдел „ООС”, ет. 6, стая № 3, в сградата на Община Аксаково: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58 б.

Писмени становища, възражения, мнения и др. се приемат в 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на настоящото съобщение.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg