Новини
ПРОЕКТ „ОБОРУДВАНЕ НА ОСП „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ - АКСАКОВО“
31.07.2019

          На 02.07.2019 г.  Община Аксаково подписа договор с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Оборудване на ОСП „Домашен социален патронаж“ - Аксаково“.

         Общата стойност на проекта е 30 000,00 лева с ДДС, като одобрените средства от Фонд „Социална закрила” са в размер на 27 000,00 лeва. Община Аксаково ще участва със собствено финансиране в размер на 3 000,00 лева.

        Основна цел на проекта: развитие и повишаване на качеството на предоставяната социална услуга „домашен социален патронаж”, чрез обновяване на материалната база в кухнята, на ОСП „Домашен социален патронаж“ - Община Аксаково, като се закупят и монтират нови енергийно-ефективни уреди за приготвяне на храна, отговарящи на съвременните български и европейски стандарти в т.ч. конвектомат, обръщателен тиган, зеленчукорезачка, хладилна маса, хладилник и кантар везна.

        Под цели на проектното предложение:

 1. Подмяна на амортизирано кухненско оборудване, необходимо за предоставяне на по-качествена услуга на ползвателите на услугите, предоставяни от ОСП „Домашен социален патронаж“ гр. Аксаково;
 2. Създаване на условия за подобряване дейността на ОСП „Домашен социален патронаж“, чрез повишаване качеството на приготвяне и съхраняване на храната;
 3. Осигуряване на по-добри, безопасни и здравословни условия на труд за работещите в кухнята на ОСП „Домашен социален патронаж“;
 4. Осигуряване на възможности за разширяване на обхвата и повишаване на достъпността на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж” в рамките на община Аксаково;
 5. Пестене на време и разходи за енергия при приготвянето на храната.

        Целевата група, която ползва услугите включва:

- Възрастни хора;

- Лица с увреждания;

Общият брой ползватели на социалната услуга „ домашен социален патронаж“, към момента на кандидатстване е 225 лица.

         Дейностите по проекта включват:

 1. Набиране на оферти от фирми, предлагащи подходящо съвременно енергийно-ефективно кухненско оборудване, отговарящо на съвременните български и европейски стандарти и хигиенни норми.
 2. Избор на изпълнител по ЗОП за доставка и монтиране на кухненското оборудване
 3. Подписване на тристранен договор между Община Аксаково, Фонд „Социална закрила“ и избрания изпълнител.
 4. Дейности по доставка и монтаж на закупеното кухненско оборудване:

- конвектомат;

- обръщателен тиган;

- зеленчукорезачка;

- хладилна маса;

 - хладилник;

 - кантар везна.

 1. Публичност на проекта – осигуряване на публикация на сайта на община Аксаково, с цел популяризиране на проекта и финансовия принос на Фонд “Социална закрила” към МТСП
 2. Управление на проекта – ще бъде сформиран екип от ръководител, счетоводител и технически сътрудник, който ще реализира проекта.

Съгласно договора дейностите по проекта стартират от 15.07.2019г. със срок на действие до 15.10.2019г.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg