Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
29.07.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
           

 

           В Държавен вестник бр.59 от 26.07.2019г. е обнародвано съобщение за   изработен окончателен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Участък от деривация Китка – Варна, площадка „Игнатиево“, между 36,37,38 дюкер“ с териториален обхват имоти по КК на с.Припек и гр.Игнатиево с идентификатори: 58373.10.139, 58373.10.140 58373.10.191, 58373.10.203, 58373.10.204, 58373.10.206 и 58373.10.207 - изоставени територии за трайни насаждения – собственост на Община Аксаково, 58373.10.166, 58373.10.202, - лозови насаждения – собственост на Община Аксаково, 58373.10.153 - изоставени територии за трайни насаждения – собственост на Димо Николов Димов, 58373.10.155 - други посевни площи – собственост на Куцар Станев Куцаров, 58373.10.156 - изоставени територии за трайни насаждения – собственост на Ангел Коев Русев, 58373.10.165 - лозови насаждения – собственост на Атанас Марков Николов, 58373.10.169 - изоставени територии за трайни насаждения – собственост на Ангел Георгиев Николов, 58373.10.171 - лозови насаждения – собственост на Ангел Георгиев Николов, 58373.10.179 - изоставени територии за трайни насаждения – собственост на Никола Куцаров Николов, 58373.10.201 - лозови насаждения – собственост на Мирослав Маринов Жеков, 58373.10.205 - лозови насаждения – собственост на Стоян Великов Великов, 58373.10.208 - лозови насаждения – собственост на Никола Бацов Недев, 58373.10.277 - широколистни дървесни видове – собственост на МЗГ - Държавно Лесничейство, 58373.10.321 - лозови насаждения – собственост на Ангел Георгиев, 58373.10.348 - други посевни площи – собственост на Янаки Недев Николов, 58373.10.351 - изоставени територии за трайни насаждения – собственост на Пею Желязков Пеев, 58373.10.352 - изоставени територии за трайни насаждения – собственост на Андон Костадинов Желязков, 58373.10.9505 – полски пътища – собственост на Община Аксаково и 32278.2.45 - дървопроизводителни горски площи – собственост на МЗГ - Държавно лесничейство, 32278.7.41 - изоставени територии за трайни насаждения – собственост Община Аксаково, 32278.7.42 – други терени без определено стопанско предназначение – собственост на Министерство на отбраната и 32278.102.361 – пасища, мери – собственост на Община Аксаково.

           Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

           Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.

            На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план  до общинска администрация.   


             Държавен вестник бр.53 от 05.07.2019г. е обнародвано съобщение за   изработен проект за ПУП-ПП и план схема за ел. захранване и водоснабдяване за имоти с идентификатори 37099.42.287, 37099.42.288, 37099.42.289, 37099.42.290, 37099.42.291, 37099.42.292 и 37099.42.293 по КК на с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна с териториален обхват: 37099.42.286 и 37099.529.9 – полски пътища, собственост на Община Аксаково и 37099.505.567 и 37099.505.568 – улици, общинска собственост и 37099.42.293 – частна собственост.

           Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

           Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.

           На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план  до Кмета на Община Аксаково.     


            Държавен вестник бр.45 от 07.06.2019г. е обнародвано съобщение за   изработен подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелна линия 20kV от КТП 20, намиращ се в имот с идентификатор 00182.37.86 до трафопост тип БКТП 1x400(630)kVA, 20/0.4kV в имот с идентификатор 00182.37.37 и на кабелна линия 0.4 kV от КТП 20 до електромерно табло тип ТЕПО пред имот с идентификатор 00182.37.135 по КК на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна.

           Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

           Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.

           На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план  до Кмета на Община Аксаково.     

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg