Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
23.07.2019
С Ъ О Б Щ E Н И Е
 

Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 58 от 23.07.2019 г. е обнародвана заповед  №РД-19-7706-115/24.06.2019г. на областен управител на област с административен център Варна, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията са одобрени планове на новообразуваните имоти съгласно съдебни решения, а именно:

   

І. ОДОБРЯВАМ плана на новообразуваните имоти на местност „Кум тепе”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В ПНИ се извършват следните промени:

Заличават се новообразувани имоти № 1585 и №1221.

Новообразуват се имоти № 2299,  № 2300, № 1571 и № 1223.

 

IІ. ОДОБРЯВАМ плана на новообразуваните имоти на местност „Ментеше“, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В ПКП се извършват промени относно (стари) имоти: №№ 75 , 76,  84 и 85.

В ПНИ се извършват промени относно имоти: №№ 148, 192, 193, 195,  197, 520 и 403.

Проектите за ПНИ са изложени в община Аксаково, дирекция „Устройство на територията”, ет.4, ст.2.

     Заповедите подлежат на обжалване пред Районен съд Варна в 14-дневен срок от обнародването й в Държавен вестник.

 

 

От общинска администрация

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg