Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
23.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

           Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:

 

  1. СВЕТЛОМИР ДИМИТРОВ
  2. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
  3. МЛАДЕН ПЕТРОВ
  4. КРЕМЕНА ПЕТРОВА

 

че по повод заявление с вх.№УТ48-41/21.05.2019г., подадено от Деница Ганева, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Куманово, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) І137 в кв.25 като кадастрални граници, както и коригиране на отразените в кадастралния план жилищни сгради.

            Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4, ст.3 в 7дневен срок от настоящото съобщение.

           

                  

 

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция „Устройство на територията”


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg