Уведомления Дирекция УТ
ОБЯВЛЕНИЕ
23.07.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство за издаване на скица за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ XVI-251, кв.28 находящо се в с. Куманово, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се управителя на фирма „Ша Енд Ша Инвестмънт“ ЕООД  и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство във връзка със заявление с вх. № УТ1-527/1/09.07.2019г., подадено от Шукри Торгут чрез адвокат Недка Маринова, относно УПИ XVI-251, кв.28 по кадастралния и регулационен план на с.Куманово, община Аксаково, област Варна, одобрен със Заповед №1711/05.11.1987г.  за улична регулация и за дворищна регулация и ще завърши с издаване на исканата скица.

 

           

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Хр.Тодорова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg