Съобщения екология
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
18.07.2019

ОБЯВА

За инвестиционно предложение


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № ИП10-5/ 18.07.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на жилищна сграда“, находяща се в УПИ IV–902, кв.66, по плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.

 

С Възложител : Надка Симеонова,

С адрес: гр. Аксаково,

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg