Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК - 18.07.2019г.
11.07.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    

 

 1. На 18.07.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-272/11.07.2019г., относно: Кандидатстване за финансиране по Мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 - мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР.

 

 1. На 18.07.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

                                                                               

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-273/07.2019г., относно: Актуализация на „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019г. “
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-261/05.07.2019г., относно: Одобрявяне на годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. в горите, собственост на община Аксаково.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-271/07.2019г., относно: Кандидатстване за финансиране по МЯРКА 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, включена в Стратегията за ВОМР на територията на МИРГ  „Варна, Район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-260/05.07.2019г., относно: Извеждане от екслоатация на язовир „Крумово“, представляващ общински поземлен имот с идентификатор 39983.79.179, местност „Край село”, по КК и КР на с. Крумово, община Аксаково, област Варна, целият с площ 22 138 в.м.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-241/19.06.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 80 кв.м.ид.ч. От УПИ XX-64 в кв. 11 по действащият план на с. Новаково, община Аксаково, целия с площ 800 кв.м., по заявление на Станислав Бориславов Димитров.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-263/05.07.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 50 кв.м.ид.ч. От УПИ VI-64 в кв. 16 по действащият план на с. Новаково, община Аксаково, целия с площ 740 кв.м., по заявление на Милена Добромирова Белинова и Красимир Петров Киряков.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-266/05.07.2019г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 35 кв.м.ид.ч. От УПИ III-181 в кв. 41 по действащият план на с. Орешак, община Аксаково, целия с площ 1 725 кв.м., по заявление на Симеон Николаев Маринов и Магдалена Николаева Маринова, пълномощник адв. Петранка Стоилова.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-259/05.07.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственосто за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - фургон, тип „строителен“, изграден от сандвич панел, сив на цвят, в лошо състояние, с инвентарен № 009536, поставен в имот частна общинска собственост, представляващ УПИ Х – 172, кв. 40 по действащия план на с. Куманово, община Аксаково.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-265/05.07.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственосто за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: УПИ ХVІІІ – общ., кв. 24, по действащия план на с. Долище, община Аксаково, целият с площ 500 кв.м.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-264/05.07.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственосто за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор № 87518.501.123, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Яребична, община Аксаково, целият с площ 540 кв.м.
 11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-267/05.07.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственосто за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 37099.505.65, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, целият с площ 628 кв. м.
 12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-269/08.07.2019г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственосто за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор № 37099.43.66, трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, целият с площ 14722 кв.м.
 13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-256/04.07.2019г., относно: Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Долище, община Аксаково.
 14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-257/04.07.2019г., относно: Даване на съгласие за промяна на действащия регулационен план на с. Крумово, община Аксаково в частта му относно УПИ І - 109 в кв.59, с цел делба на имота и установяване на режим, начин, характер и параметри на застрояване и конкретно отреждане на новообразуваните имоти за „жилищно строителство“.
 15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-258/04.07.2019г., относно: Дава съгласие за изменение на действащия план на с. Куманово, общ.Аксаково в обхвата на УПИ за озеленяване и спорт в кв.39.
 16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-262/05.07.2019г., относно: Съгласие за прокарване на кабелна линия с дължина 38.6 м. и сервитут 81 кв.м. през имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XV – „за поликлиника и трафопост“ в кв. 25, по действащия план на гр. Аксаково, област Варна.

 

 1. На 18.07.2019г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-268/05.07.2019г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Игнатиево и Основно училище „Св. Климент Охридски“- с. Кичево в списъка на средищните училища в Република България.

 

 1. На 18.07.2019г. от 15:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения”  в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Извършване на проверка на декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и изготвяне на доклад от извършената проверка във връзка с §5 от ПЗР на наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, обн. дв. 81/2.10.2018г./

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg