Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
10.07.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:


           Заповед  №РД-19-7706-119/02.07.20148г. на  Областен управител на област с  административен център Варна  за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване на проект за ПУП-ПП на линеен обект „Участък от магистрален водопровод „Девня-Варна“ ІІ-ри етап, ПС Чуката – с.Припек“ на територията на община Девня, община Белослав и община Аксаково, област Варна.Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 


 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg