Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.07.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:
       за изменението на действащия регулационен план на с.Яребична, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX-107 в кв.7, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти по КК на с.Яребична с идентификатори 501.38 и 501.40, 501.37, 501.47 и 501.442 в частта на УПИ IX-107 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с пл.№107, при което се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ XXIV-38 и XXV-38 – отредени за жилищно строителство.                                                                                                 

      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg