Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.07.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:


       за изменението на действащия регулационен план на с.Яребична, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-118 в кв.8, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти по КК на с.Яребична с идентификатори 501.72 и 501.74 и 501.61 и 501.71 в частта на УПИ IV-118 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с идентификатор пл. №118, при което се образуват пет нови урегулирани поземлени имота: УПИ XIV-72 и XV-72 – отредени за жилищно строителство и УПИ XVI-74, XVII-61 и XVIII-71.                                                                                                                                     

      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg