Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам лицата
04.07.2019

 ОБЯВЛЕНИЕ

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам лицата: Георги Димитров, Виолета Петрова, Пламен Петров, Боряна Неделчева, Яни Янев, Георги Георгиев, Цветан Георгиев, Венелин Великов и Милена Великова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 31334.501.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на        с. Зорница, община Аксаково, съответстващ на УПИ V-24, кв.1 по регулационния план на  с. Зорница, община Аксаково. По предходен план на населеното място, част от имот пл. № 21 и част от имот пл. № 25, участват в образуването на УПИ V-24, кв. 1 по плана на             с. Зорница, община Аксаково.

            В разписния лист по предходен план на с. Зорница, община Аксаково, имот пл. № 21 е записан на наследници на Бою Драганов, а имот пл. № 25 е записан на Венелин Великов, Владимир Георгиев, Георги Георгиев и Милена Великова.

            Производството е по инициатива на Васил Василев.

            На основание чл.34, ал.3 от АПК в седемдневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да правите писмени искания и възражения.

 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

 

 

Изготвил:

Николина Петрова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg