Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
04.07.2019

О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегнатата общественост на гр. Аксаково, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение: „Изработване на проект за ПУП – ПЗ за УПИ ХІІ-835 в кв. 46 по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково, с цел корекция на установена грешка и промяна в устройствената зона от Жм в Жс”.

Територията в обхвата на разработката е частна общинска собственост.

Целта на инвестиционното предложение е да се изработи проект за ПУП-ПЗ, като се коригира установена грешка и се промени устройствената зона от Жм в Жс в частта на УПИ ХІІ-835 в кв. 46 по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково.

Инвестиционното предложение (ИП) не противоречи на действащите планове за района и населеното място и е напълно съвместимо с проекта на Общ устройствен план на Община Аксаково.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

Инвестиционното предложение не предвижда използването на невъзобновяеми природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg