Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
04.07.2019
О Б Я В А
 

На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегнатата общественост на гр. Аксаково, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение: „Изработване на проект за изменение на действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта му относно УПИ XXX „за площад и озеленяване в кв. 22, с цел обособяване на два нови УПИ XXXV „за обществено обслужване и  XXXIV „за площад и обществено обслужване, с  предвиждане на достъп до УПИ IX „за търговски център, трафопост и фурна, чрез проектиране на улица- тупик м/у о.т. 102 (1134) и о.т. 103(134) и обособяване на транспортен достъп до УПИ XXI-947 и УПИ VII „за читалище, чрез удължаване на съществуваща улица след о.т. 82 с проектна о.т. 82а. и обособяване на обръщач“.

 Територията в обхвата на разработката е частна общинска собственост.

Целта на инвестиционното предложение е да се обособят два нови УПИ XXXV „за обществено обслужване” и  XXXIV „за площад и обществено обслужване”, с  предвиждане на достъп до УПИ IX „за търговски център, трафопост и фурна”, чрез проектиране на улица- тупик м/у о.т. 102 (1134) и о.т. 103(134) и обособяване на транспортен достъп до УПИ XXI-947 и УПИ VII „за читалище”, чрез удължаване на съществуваща улица след о.т. 82 с проектна о.т. 82а. и обособяване на обръщач“.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg