Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
02.07.2019

О Б Я В А

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Климентово, община Аксаково, област Варна, че има инвестиционно намерение Промяна предназначение за обект: „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI, кв.52 по плана на с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна“.

 

Територията в обхвата на разработката е частна общинска собственост.

Целта на инвестиционното предложение е да се промени предназначението на УПИVI, кв.52 по плана на с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна, от „озеленяване“ в „жилищно строителство“.

При изпълнение на проекта ще бъде използвана съществуващата инфраструктура, като не се предвижда да бъде изграждана нова.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав“, землище с. Въглен.

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg