Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
21.06.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:

                                                                                       

       за изменение на действащия регулационен план на с.Кичево, общ.Аксаково в частта му относно о.т.24, 25, 32 и 34 и част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI „кметство“ в кв.14, с цел обособяване на два нови УПИ XIII „за обществено обслужване“ и XIV „ за обществено обслужване“ и проектиране на нови улична отсечка между о.т.32а и о.т. 25а и улица тупик между о.т. 25б и о.т.25в.

                                                                                                                                      

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg