Съобщения екология
Инвестиционно предложение
19.06.2019
ОБЯВА
За инвестиционно предложение

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-175/ 19.06.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изработване  на  проект за изменение на действащия план на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково в частта му относно кв. 35 по плана на с. Ген. Кантарджиево и конкретно отреждане на имота „за обществено обслужване”.

 

С Възложител : ОБЩИНА АКСАКОВО,

С адрес: гр. Аксаково,

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg