Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
18.06.2019

                                                          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

          

           Заповед  №ЗД-39/17.06.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПР за о.т.16(190) и о.т.17(189) в кв.51 по действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, с цел корекция на улица м/у о.т.16(190) и о.т.17(189).             Заповед  №ЗД-40/17.06.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ ХІІ-835 в кв.46 по действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, с цел корекция на установена грешка и промяна в устройствената зона от Жм в Жс.             Заповед  №ЗД-41/17.06.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-135 и VІІ-136 в кв.19 по плана на с.Крумово, общ.Аксаково, с цел промяна на дворищно-регулационните линии.                 Заповед  №ЗД-42/17.06.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №510.508 по ПНИ на с.о. „Янчова поляна“, з-ще гр.Аксаково, общ. Аксаково,  с цел вилно строителство.                                              Заповед  №ЗД-43/17.06.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.510.99 по КК на с.Кичево, общ. Аксаково,  с цел вилно строителство.                                   Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

                                                                                                                                 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg