Съобщения екология
Инвестиционно предложение
14.06.2019
ОБЯВА
За инвестиционно предложение


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-138/ 13.05.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/“, в имот № 58373.51.125 в землището на с. Припек, местност „НАД СЕЛОТО, община Аксаково, област Варна, с обща площ 33 653 дка.

 

 

С Възложител : „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД,

С адрес: гр. Шумен,

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg