Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.06.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:


       за  изменение на действащия план на с.Л.Каравелово, общ.Аксаково, в частта му относно УПИ VII-зелена площ, кв.23, с цел промяна отреждането от „зелена площ“ в за безвредно производство и жил.строителство“ и затваряне на част от улица между о.т 83 до о.т.96.                                                                                                                                      

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg