Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.06.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                  

       план за регулация и застрояване за УПИ VI-фурна, кв.16 по плана на с.Въглен, общ.Аксаково, обл.Варна, от който се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: XII-“за общ.обслужване“ и XIII-„за инженерна инфраструктура“, като се променя и уличната регулация на улица между о.т. 49 и о.т.50.
                                                                                                 

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.

 

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg